UCAPA BAJET NEGERI JOHOR 2011 OLEH YAB MENTERI BESAR JOHOR PADA 11.11.2010


A. MUKADIMAH                                1

B. PRESTASI EKONOMI                      3

i. Ekonomi Global                                    3
ii. Ekonomi Malaysia                                4
iii. Ekonomi Negeri Johor                         4

C. PRESTASI PEMBANGUNAN       5

i. Prestasi Pelaburan                                 6

ii. Prestasi Koridor-Koridor Ekonomi       6

D. STRATEGI BAJET                         8

1. Mendaya Ekonomi Secara Strategik
                                                                                           8
2. Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan
Rendah
                                                                                         14
3. Meningkatkan Kualiti Hidup Setaraf Negara Maju

                                                                                          20
4. Mentransformasi Perkhidmatan Awam Negeri Johor       28
5. Pembangunan Masyarakat Sivil Yang Beridentiti
Dan Mempunyai Nilai-nilai Murni
                                                                                          35
E. PERUNTUKAN BAJET 2011                                    41

F. PENUTUP                                                                    43
********


“MENDAHULUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”
A. MUKADIMAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Yang Berhormat Dato’ Speaker,

1. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah
kurnia-Nya, dapat saya membentangkan ucapan Bajet Negeri Johor 2011 di
dewan yang mulia ini, pada pagi ini. Bersyukur juga kita kerana Negeri Johor
terus dikurniakan kemakmuran dan kesejahteraan, sekalipun berdepan dengan
pemulihan ekonomi yang sederhana di seluruh dunia.
2. Tanda-tanda ekonomi akan pulih terutama di Amerika Syarikat dan
Eropah pada awal tahun ini, berlaku sebaliknya selepas itu. Keadaan ini sedikit
sebanyak mempengaruhi ekonomi rantau Asia, tidak terkecuali Malaysia.
Antara kesannya ialah kemerosotan kemasukan pelaburan langsung asing,
termasuklah di Johor ini.

Yang Berhormat Dato’ Speaker

3. Dalam keadaan begitu sekalipun, Kerajaan Johor terus dapat mengurus
negeri dengan mengambil kira keperluan rakyat, pembangunan seimbang dan
pengagihan yang adil. Pendekatan pembangunan menyeluruh lagi seimbang
itu telah meningkatkan daya tahan negeri ini dan rakyatnya menempuh kesan
kecelaruan ekonomi dunia. Lapan komponen Pembangunan Holistik iaitu
Kerajaan Cekap, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Beridentiti, Agama
Islam, Kerajaan Adil, Masyarakat Berilmu, Kemudahan Awam dan Kualiti
Hidup, menjadi sumber kekuatan negeri selama ini.
4. Pendekatan ini membolehkan kita melihat isu-isu secara lebih tuntas
termasuk dalam hal pendapatan isi rumah, keupayaan modal insan,
kemudahan infrastruktur, kesempurnaan kemudahan awam, kecekapan
perkhidmatan awam, kualiti kesihatan dan alam sekitar serta nilai-nilai
[ 2 ]
kerohanian dan jati diri; yang kesemuanya terangkum dalam membangunkan
kualiti hidup rakyat.
5. Penumpuan kepada cabang-cabang pembangunan ini akan diteruskan
dengan mendahulukan kepentingan rakyat, agar sama-sama menikmati
kemajuan melalui pengagihan yang adil dan saksama. Maka, ‘Mendahulukan
Kesejahteraan Rakyat’ dijadikan tema Bajet 2011 ini, yang merupakan
kesinambungan daripada bajet-bajet terdahulu yang dibentangkan di dewan
yang mulia ini.
6. Ini adalah seiring dengan iltizam Kerajaan Persekutuan di bawah
kepemimpinan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib
Tun Abdul Razak dalam melaksanakan proses tranformasinya yang meliputi
aspek ekonomi, sosial dan politik. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
telah meletakkan asas-asas yang tepat untuk Malaysia menuju tahap sebuah
negara maju berpendapatan tinggi. Antaranya pertumbuhan ekonomi secara
berterusan dipelopori sektor swasta manakala produktiviti ditingkatkan melalui
pengukuhan modal insan serta hasil daripada Penyelidikan dan Pembangunan
(R&;D).
7. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan mencerna Pelan Transformasi
Kerajaan (GTP) dan Pelan Tranformasi Ekonomi (ETP) dalam bajet 2011 ini.
Lantas kita akan berusaha menjana pembangunan ekonomi yang strategik,
meningkatkan taraf hidup rakyat, mentransformasi perkhidmatan awam negeri
dan membangunkan masyarakat beridentiti dan bernilai murni.
8. Kerajaan Negeri Johor telah meletakkan sasaran mencapai tahap
negeri maju serentak dengan Kerajaan Persekutuan iaitu Malaysia Maju Tahun
2020. Kita yakin pendekatan bajet negeri saban tahun ini mampu meletakkan
negeri Johor di landasan menuju ke matlamat tersebut.

Yang Berhormat Dato’ Speaker

9. Sesungguhnya bajet-bajet negeri Johor telah digubal dengan penuh
keazaman untuk menyediakan landasan yang kukuh kearah kemajuan masa
[ 3 ]
depan demi kesejahteraan rakyat. Ia mengandungi kegiatan-kegiatan yang
dipacu oleh inovasi, daya kreativiti dan teknologi agar mampu melonjakkan
kualiti pengeluaran dan kaya dengan nilai tambah. Namun, rakyat seluruhnya
juga perlu berusaha menjadi sumber manusia yang bertenaga dan
berpengetahuan untuk sama-sama menjayakan misi ini. Kita sewajarnya tidak
mudah berpuashati dengan cara kita bekerja serta apa yang dimiliki selama ini,
sebaliknya melaksanakan pembaharuan berterusan untuk sentiasa ingin lebih
baik lagi.

B. PRESTASI EKONOMI

Yang Berhormat Dato’ Speaker,

i. Ekonomi Global

10. Keadaan ekonomi antarabangsa pada suku kedua 2010 kurang
memberangsangkan. Ini berikutan pemulihan ekonomi global yang tidak
seimbang akibat krisis hutang kerajaan di Eropah. Beberapa negara terlibat
dijangka melaksanakan langkah-langkah penjimatan fiskal, sekali gus
menyebabkan sentimen pengguna dan perniagaan menurun.
11. Ekonomi Amerika Syarikat mencatat pertumbuhan lebih perlahan iaitu
2.4% pada suku kedua berbanding 3.7% pada suku tahun pertama 2010.
Kemerosotan besar dalam eksport bersih dan peningkatan inventori lebih
perlahan, menyebabkan ekonomi tumbuh pada kadar sederhana, meskipun
disokong oleh penggunaan swasta, perbelanjaan kerajaan dan pelaburan
tetap.
12. Ekonomi Eropah pada suku kedua tahun 2010 mencatatkan
pertumbuhan sebanyak 1.7% berbanding 0.6% pada suku pertamanya.
Eksport bagi ekonomi Eropah meningkat sebanyak 22.6% pada suku kedua
berbanding 12.1% pada suku pertama berikutan peningkatan permintaan dari
negara Asia. Kebanyakan ekonomi di Asia pula mengekalkan pertumbuhan
kukuh pada suku kedua dengan dipacu oleh permintaan dalam dan luar
negara yang berdaya tahan.
[ 4 ]

ii. Ekonomi Malaysia

13. Ekonomi Malaysia pada suku kedua 2010 tetap mencatat
pertumbuhan kukuh 8.9% sekalipun menurun daripada 10.1% pada suku
pertama. Ini didorong permintaan dalam negara yang mengukuh berikutan
perbelanjaan lebih tinggi oleh sektor awam dan swasta. Permintaan luar
negara terutama barang perkilangan dan komoditi juga meningkat dengan
ketara, sekaligus merangsang pasaran pekerjaan domestik.
14. Pada suku kedua 2010, sektor ekonomi utama mencatat pertumbuhan
ketara terutama sektor perkilangan dan perkhidmatan. Sektor perkilangan
tumbuh pada kadar 15.9% dengan dipacu oleh kelompok Elektrik &
Elektronik dan barangan berkaitan pembinaan. Sektor perkhidmatan juga
berkembang sebanyak 7.5%, manakala sektor komoditi tumbuh sederhana
pada 2.4% dan 4.1% dalam sektor pembinaan.
15. Aktiviti perdagangan terus teguh pada suku kedua dengan
mencatatkan lebihan dagangan sebanyak RM 23.4 bilion. Pada asas tunai,
aliran masuk kasar Pelaburan Langsung Asing berjumlah RM4.7 bilion pada
suku kedua berbanding RM 4.9 bilion pada suku tahun pertama. Pelaburan
asing tertumpu dalam sektor perkilangan, khususnya industri Elektrik &
Elektronik dan industri berkaitan petroleum. Pelaburan asing dalam sektor
perkhidmatan pula disalurkan terutamanya ke dalam subsektor kewangan
dan subsektor perdagangan borong dan runcit.

iii. Ekonomi Negeri Johor

16. Pada tahun 2009, ekonomi Negeri Johor menguncup kepada 1.1%
disebabkan kemerosotan ekonomi global. Sektor pembuatan negeri yang
menyumbang 33.2% kepada Keluaran Dalam Kasar Negeri (KDNK) telah
merosot sebanyak 6.7% dan hampir semua sektor pengeluaran negeri
terjejas.
17. Bagaimanapun Ekonomi Negeri Johor dianggarkan merekod prestasi
yang memberangsangkan semula pada tahun 2010, seiring dengan
pemulihan ekonomi global dan langkah-langkah pemulihan oleh kerajaan.
[ 5 ]
Keluaran Dalam Negeri Kasar atau KDNK Johor diramalkan melonjak
melebihi 6% iaitu kepada RM52.48 bilion pada tahun 2010.
18. Sektor pertanian serta sektor perlombongan dan kuari yang lembab
pada tahun 2009, dijangka kembali cergas dengan pertumbuhan 3.6% pada
tahun 2010. Ini berikutan suntikan subsektor komoditi hasil pertambahan
kawasan matang kelapa sawit dan jangkaan permintaan terhadap getah yang
lebih baik. Sektor pembuatan dan pembinaan yang menguncup sebanyak
5.8% pada tahun 2009, juga dijangka pulih sebanyak 8.5% berikutan
pemulihan perdagangan global dan sentimen pengguna dan perniagaan yang
positif.
19. Sektor perkhidmatan pula dijangka berkembang daripada kadar 1.9%
pada tahun lalu kepada 6.2% pada 2010 untuk kekal menjadi penyumbang
utama sebanyak 55% kepada KDNK negeri Johor. Ia diperkukuhkan oleh
prestasi menggalakkan dalam subsektor komunikasi, kewangan dan insurans
serta perdagangan borong dan runcit. Pemulihan dalam aktiviti perdagangan
dijangka mencergaskan lagi kegiatan pengangkutan dan penyimpanan serta
utiliti.

C. PRESTASI PEMBANGUNAN

20. Secara keseluruhan pencapaian pelaksanaan pembangunan di
bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) di negeri Johor adalah
memuaskan. Setakat ini, prestasi perbelanjaan keseluruhan RMK-9 adalah
sebanyak RM10.49 bilion atau 75.3% berbanding anggaran siling
peruntukan yang diluluskan berjumlah RM13.93 bilion. Bagi tempoh Januari
hingga 31 Oktober 2010, RM2.05 bilion atau 57.2% telah dibelanjakan
daripada RM3.58 bilion peruntukan yang diluluskan pada tahun ini. Hasilnya,
sebanyak 1,829 projek atau 64.9% daripada 2,819 projek dan program
RMK-9 di Negeri Johor telah dapat disiapkan sepenuhnya dalam tempoh
2006 hingga kini. Baki 990 projek atau 35.1% adalah dalam pelbagai
peringkat pelaksanaan.
21. Dalam memastikan projek/program pembangunan dapat dilaksanakan
mengikut perancangan, kerajaan mengambil tindakan lebih pro-aktif dengan
[ 6 ]
memperkemaskan kaedah pemantauannya. Pendekatan baru seperti ‘value
management’, ‘Problem Based Solution Monitoring’ budaya penilaian
‘outcome’ akan digunakan bagi tujuan ini. Ia dilaksanakan di semua peringkat
sama ada di peringkat negeri melalui Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri
(JKTNg) dan Majlis Tindakan Negeri (MTNg) manakala peringkat daerah
melalui Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah.
22. Selain projek di bawah RMK-9, negeri Johor juga mendapat
peruntukan sebanyak RM382.8 juta di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi
Pertama (PRE1). Sehingga kini, prestasi perbelanjaannya mencapai 95%
atau RM362.1 juta. Bagi Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua pula, sebanyak
RM1.6 bilion telah diluluskan dan prestasi perbelanjaan mencecah RM1 bilion
atau 64.8%.

i. Prestasi Pelaburan

23. Sehingga Julai 2010, Negeri Johor telah menerima pelaburan
sebanyak RM2.7 billion berbanding RM2.6 billion pada tahun sebelumnya.
Daripada jumlah tersebut, RM1.2 billion iaitu 42% merupakan pelaburan
langsung asing (FDI). Baki sebanyak RM1.6 billion (58%) adalah pelaburan
domestik. Kemasukan FDI itu adalah kedua terbaik di seluruh negara dan
Johor pernah menjadi penerima tertinggi pelaburan asing tiga tahun berturutturut
sejak tahun 2005.
24. Oleh itu, tumpuan akan terus diberikan kepada kelompok industri
Bioteknologi, Minyak & Gas, Industri Berteknologi Tinggi, Perkhidmatan,
Pelancongan dan Kesihatan. Industri-industri baru yang akan diberi
penekanan pula ialah solar, teknologi tenaga hijau dan tenaga boleh
diperbaharui. Ini kerana bidang-bidang berkenaan semakin mendapat
sambutan di kalangan pelabur antarabngsa.
ii. Prestasi Koridor-Koridor Ekonomi
25. Sejak penubuhan Iskandar Malaysia, wilayah ekonomi ini terus
menyuntik kegiatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
Sehingga September 2010, Iskandar Malaysia merekodkan komitmen
pelaburan berjumlah RM64.4 bilion. Demi kesejahteraan rakyat, Iskandar
[ 7 ]
Malaysia turut mengutamakan pemuliharaan alam sekitar, keselamatan bagi
komuniti dan perniagaan, pertumbuhan sosioekonomi seimbang, modal insan
berkualiti dan berkemahiran serta pengangkutan awam yang efisien.
26. Pembiayaan pembangunan dalam Rancangan Malaysia Kesepuloh
(RMK-10) adalah penting merealisasikan wawasan Iskandar Malaysia. Kunci
utama pelaksanaan pembangunan di Iskandar Malaysia melalui RMK-10
lebih bertumpu kepada mewujudkan peluang pelaburan, platform ekonomi
untuk perniagaan dan infratruktur utama. Kaedah yang inovatif perlu dikenal
pasti sebagai pelengkap kepada pembiayaan awam RMK-10 menerusi
pembabitan sektor swasta. Penyertaan sektor swasta dalam projek seperti
Pelan Transformasi Daerah Sentral Johor Bahru, Johor Premium Outlet dan
Bandar Siber MSC Cyberport menyumbang secara positif ke arah
pertumbuhan ekonomi dan sosial di Iskandar Malaysia
27. Pelan Transformasi Daerah Sentral Johor Bahru akan menjadikan
pusat bandaraya sebagai pusat ekonomi yang mengekalkan nilai warisan dan
budaya. Sebelas (11) strategi dan 43 program dirangka untuk memastikan
daerah Sentral ini berdaya saing, mampan dan sebagai pilihan pertama untuk
tujuan melancong, menetap, bekerja dan menjalankan perniagaan.
28. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur atau ECERDC
pula memainkan peranannya dalam untuk mempertingkatkan taraf ekonomi
khususnya di Mersing. Perancangan yang disusun telah membantu usaha
menjana aktiviti ekonomi dan pelbagai pembangunan lain. Pembangunan
infrastruktur seperti pembinaan Jalan Persisiran Pantai dari Mersing ke Sedili
Besar dan menaiktaraf Jalan Kahang ke Taman Negara Endau Rompin,
dijangka menjana pertumbuhan sektor pelancongan.
29. ECERDC juga terlibat secara langsung dalam usaha memajukan
masyarakat melalui pembangunan modal insan. Projek Pusat Pembinaan
dan Pembaikan Bot dan Pusat Jahitan Pakaian Mersing, dijangka melatih
peserta dengan kemahiran dalam bidang keusahawanan serta menjana
pendapatan tambahan kepada kumpulan sasar. Program Pembasmian
Kemiskinan Golongan Nelayan pula merupakan inisiatif bagi membantu
meningkatkan pendapatan.
[ 8 ]

D. STRATEGI BAJET 2011

30. Bajet Negeri Johor 2011 ini dirangka dengan memberi tumpuan
kepada usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh itu hanya projek dan
program yang memberi impak positif kepada rakyat akan diberi keutamaan
dalam mengagihkan peruntukan.
31. Dengan dasar perbelanjaan berhemah dan pro-aktif, pendekatan yang
digunakan adalah lebih kreatif dan inovatif. Perancangan akan dibuat secara
lebih tersusun dengan menggalakkan gabungan pelbagai pihak
melaksanakan sesuatu program yang mempunyai kumpulan sasaran dan
matlamat yang sama. Ini akan dapat mengelakkan pertindihan program
seterusnya menjimatkan kos. Pelaksanaan projek juga akan dipantau dengan
teliti dengan kemungkinan ditukar ganti dengan projek atau program lain
yang lebih bermanfaat kepada rakyat.
32. Bajet 2011 Negeri Johor juga akan memberi tumpuan kepada
penyelesaian tuntas isu pembangunan dan masalah rakyat. Perancangan
polisi juga akan memberi ruang kepada penglibatan pihak yang
berkepentingan. Maka, Strategi-Strategi Bajet 2011 Negeri Johor
menggariskan perkara-perkara berikut:

Pertama : Mendaya Ekonomi Secara Strategik
Kedua : Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan Rendah
Ketiga : Meningkatkan Kualiti Hidup Setaraf Negara Maju
Keempat : Mentransformasi Perkhidmatan Awam Negeri Johor
Kelima : Pembangunan Masyarakat Sivil Yang Beridentiti Dan
Mempunyai Nilai-nilai Murni

****************
STRATEGI PERTAMA : MENDAYA EKONOMI SECARA STRATEGIK

33. Dalam persekitaran dan persaingan global yang sudah jauh berubah,
kerajaan amat menyedari bahawa model ekonomi bergantung kepada
[ 9 ]
sumber asli sudah tidak berupaya lagi menjamin pertumbuhan berkekalan.
Oleh itu, model pembangunan perlulah sesuai dengan persekitaran semasa
yang banyak dipengaruhi pemikiran dan idea berbanding bekalan bahan
mentah dan kos buruh yang rendah. Di peringkat persekutuan telah pun
dilancarkan pelbagai inisiatif transformasi. Di negeri Johor, Pelan Induk
Ekonomi Negeri Johor 2010-2020 telahpun disempurnakan. Walau
bagaimanapun penyesuaian perlu dilakukan untuk menjadikannya lebih
relevan selaras dengan perancangan dan program di peringkat persekutuan.
Untuk mencapai matlamat tersebut maka adalah dicadangkan inisiatif-inisiatif
berikut:-

Inisiatif 1: Menyediakan Halatuju Pembangunan Negeri Johor

34. Kerajaan Johor melalui Unit Perancang Ekonomi sedang
memuktamadkan pelan pembangunan jangka panjang negeri Johor
berdasarkan Rancangan Malaysia Kesepuluh, Rancangan Fizikal Negara,
Pelan Transformasi Kerajaan dan Pelan Transformasi Ekonomi.
Perancangan di peringkat persekutuan akan diterapkan dalam Pelan
Komprehensif ini dengan mengambilkira Pelan Induk Ekonomi Negeri Johor,
Rancangan Malaysia Kesepuluh peringkat negeri dan lain-lain pelan serta
kajian yang dijalankan di pihak kerajaan negeri dan IRDA
35. Langkah Pertama : Menyediakan Pelan Pembangunan Negeri
Johor 2010-2020. . Pelan ini menjadi rujukan utama dalam membuat
perancangan pembangunan, membuat keputusan dan menyediakan siling
peruntukan untuk pembangunan. Pelan ini akan disediakan dengan
penglibatan meluas pihak kerajaan, swasta, NGO dan lain-lain pemegang
kepentingan.

Inisiatif 2 : Meningkatkan Daya Tarikan Johor Sebagai Destinasi
Pelaburan

36. Mengambil kira kelembapan kemasukan Pelaburan Asing pada
penghujung tahun 2009 dan awal 2010, Kerajaan Negeri perlu mengambil
[ 10 ]
beberapa langkah untuk mewujudkan suasana pelaburan yang lebih
kondusif di negeri Johor. Langkah-langkah tersebut ialah:

37. Langkah Pertama : Merapatkan Hubungan Antara Industri dan
Kerajaan Negeri. Program-program meningkatkan pelaburan di negeri
Johor termasuklah lawatan berkala ke kilang dan perbincangan meja bulat
bertujuan merapatkan hubungan pemaju sektor industri dengan pimpinan
Kerajaan Negeri Johor. Program sebegini akan diadakan sekurangkurangnya
dua kali setahun.

38. Langkah Kedua : Meningkatkan Penyertaan Dalam Misi Galakan
Pelaburan. Misi galakan pelaburan ke luar Negara akan diteruskan bagi
memahami kehendak dan menarik minat pelabur asing untuk memilih
Negeri Johor sebagai destinasi pelaburan.

39. Langkah Ketiga: Memberi Tumpuan Kepada Industri Berimpak
Tinggi. Kerajaan akan mensasarkan tumpuan terhadap industri industri
spesifik yang memberi impak tinggi terhadap penjanaan ekonomi. Kita
mengalu-alukan para industrialis dalam kelompok seperti petrokimia,
bioteknologi dan tenaga solar untuk melabur di Johor. Beberapa projek
utama telah dikenalpasti akan dimulakan pada tahun 2011, termasuk projek
Projek Permulaan (Entry Points Projects) di bawah Program Transformasi
Ekonomi (ETP). Antaranya, terminal minyak di Pengerang oleh Dialog
Group dengan pelaburan sebanyak RM4.8 bilion yang dijangka menjana
lebih 800 pekerjaan di sektor minyak dan gas. Turut dilaksanakan ialah
pembangunan fasa kedua projek Bahru Stainless di Tanjung Langsat
bernilai RM1.1 bilion dan pembangunan pelancongan di Desaru sempena
suntikan baru oleh Khazanah Nasional. Selain itu, kepesatan ekonomi Johor
juga akan dirancakkan lagi melalui pembangunan Taman teknologi Tinggi
Senai, Lembah Bio Desaru, Taman Biokimia SILC, kawasan Industri Marin
dan petrokimia Tg. Bin.

40. Langkah Keempat : Memastikan Penyediaan Kemudahan Utiliti
Kepada Pelabur. Bagi menarik minat pelabur dalam sektor perindustrian,
kerajaan negeri akan meneruskan usaha meningkatkan keupayaan
[ 11 ]
membekalkan air mentah pada kadar tarif yang lebih rendah berbanding
harga bekalan air terawat.

Inisiatif 3 : Menjana Pertumbuhan Sektor Perkhidmatan

41. Johor akan mengekploit lokasi strategiknya berdekatan pusat
perkhidmatan utama global di Singapura, untuk menjadi sebuah pusat
perkhidmatan perniagaan sokongan di rantau ini. Oleh itu, sektor-sektor
perkhidmatan sedia ada seperti logistik dan perlancongan akan
dipertingkatkan. Sektor-sektor perkhidmatan yang baru termasuk pendidikan,
kesihatan, kewangan dan perkhidmatan berkaitannya serta ICT akan
dibangunkan selaras Pelan Transformasi Ekonomi Negara.
42. Langkah Pertama: Menggalakkan Aktiviti-Aktiviti Perkhidmatan
Berkaitan Sektor Perkilangan. Kerajaan Negeri akan terus menggalakkan
aktiviti-aktiviti perkhidmatan berkaitan sektor perkilangan, antaranya ialah
bidang R&D, rekabentuk barangan, perkhidmatan sokongan pasaran
bersepadu, perkhidmatan logistik bersepadu, kemudahan utiliti pusat
bersepadu dan kemudahan bilik sejuk bagi keluaran makanan. Ini merupakan
aktiviti-aktiviti tambah nilai yang kritikal kepada pertumbuhan berterusan dalam
sektor perkilangan dan pembuatan.

Inisiatif 4 : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian

43. Sektor pertanian akan memberi fokus kepada pelaksanaan semua
program berdasarkan kepada Model Baru Ekonomi dan Dasar Agro Makanan
Negara yang juga merupakan Dasar Pertanian Negara Keempat (DPN4).
Matlamatnya adalah memaksimumkan pendapatan petani dengan
meningkatkan produktiviti ladang, seterusnya menjadikan sektor pertanian
lebih berdaya maju dan konsisten. Oleh itu, langkah berikut adalah dirancang
bagi tahun 2011:-

44. Langkah Pertama : Memperhebat Pelaksanaan Kebun Integrasi.
Integrasi tanaman akan diperkasakan dengan menggalakkan amalan
pertanian lestari iaitu penggunaan tanah dan segala sumber alam
[ 12 ]
diaplikasikan secara maksimum. Sumber yang semakin terhad termasuk
tanah, memerlukan satu strategi yang boleh mengoptimumkan penggunaan
sumber bagi pembangunan pertanian. Pengusaha pertanian digalakkan
menjalankan aktiviti tambahnilai di ladang masing-masing dengan projek
tanaman dan menjalankan integrasi dengan aktiviti perikanan serta ternakan
dalam ladang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pada tahun 2011,
sebanyak 560 projek akan dijalankan dengan penglibatan seramai 560 orang
pengusaha pertanian.

45. Langkah Kedua : Memesatkan Penggunaan Teknologi Dalam
Pertanian. Kerajaan negeri memodenkan sektor pertanian supaya menjadi
lebih kompetitif. Ia akan diurus sebagai satu entiti perniagaan dengan
kegiatan berskala besar dan menggunakan teknologi tinggi terkini,
mekanisasi serta automasi. Penggunaan teknologi tempatan yang mesra
alam dan menjimatkan kos input juga akan ditekankan. Pendekatan ini
meningkatkan penghasilan bahan makanan organik yang mempunyai
pulangan tinggi serta mampu meningkatkan pengeluaran sebanyak tiga kali
ganda. Hasil pertaniannya juga sentiasa selamat untuk dimakan.

46. Langkah Ketiga : Membangunkan Lebih Ramai Usahawan Industri
Asas Tani. Program galakan usahawan dan projek industri hiliran akan
diteruskan dengan tumpuan kepada aktiviti promosi, pemprosesan makanan,
pemasaran produk, bimbingan dan latihan dalam bidang tanaman, ternakan
dan perikanan. Kerajaan Negeri Johor telah mengambil langkah
mengekalkan keluasan tanaman barangan makanan seperti program
tanaman sayur-sayuran, dusun baru dan dusun pemulihan.

47. Langkah Keempat : Memacu Industri Ternakan Bernilai Tinggi.
 Industri burung walit terbukti mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pada
masa ini terdapat 1,916 bilangan premis dengan 1,271 bilangan pengusaha
burung walit di Negeri Johor. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor
merancang untuk membina pusat latihan pengusaha burung walit di Ladang
Agroteknologi TKPM Gariba, Batu Pahat. Pusat latihan ini dijangka
melahirkan lebih 500 orang usahawan burung walit setiap tahun.
[ 13 ]

48. Langkah Kelima : Menumpukan Aktiviti Akuakultur Bernilai
Tinggi. Dalam industri akuakultur, penternakan ikan ketutu memberikan
pulangan lumayan kerana nilai pasarannya tinggi. Pengeluaran ikan ketutu di
Malaysia diungguli oleh Negeri Johor dengan pengeluaran sebanyak 21 tan
metrik berbanding 30 tan metrik di seluruh Malaysia pada tahun 2009.
Kerajaan Negeri melalui Jabatan Perikanan Negeri Johor akan menjalankan
program pembenihan, penetasan dan pembiakan ikan ketutu di Gelang Patah
dengan anggaran kos RM2 juta yang memberi manfaat kepada lebih 30
penternak.

Inisiatif 5 : Meningkatkan Daya Tarikan Johor Sebagai Destinasi
Pelancongan Berkualiti
 
49. Sebagai negeri paling selatan di Benua Asia, Johor kaya dengan alam
semulajadi, sejarah, budaya dan tradisinya tersendiri. Oleh itu, Kerajaan
Negeri akan mempergiatkan usaha menjadikan Johor sebagai destinasi
pelancongan terunggul dalam tempoh lima tahun ini. Tumpuan akan
diberikan kepada pengembangan produk pelancongan bernilai tinggi yang
akan membawa pulangan maksimum kepada para pengusaha pelancongan.
Bagi menjadikan Negeri Johor sebagai destinasi pelancongan berkualiti,
langkah langkah-langkah berikut akan diambil:

50. Langkah Pertama: Menyediakan Pelan Induk Pelancongan Negeri
Johor. Kerajaan Negeri akan menjalankan kajian untuk menyediakan satu
Pelan Induk Pelancongan yang akan menggariskan halatuju serta
memantapkan industri pelancongan negeri Johor. Kajian Pelan Induk ini akan
dimulakan pada suku tahun kedua tahun 2011 dan menjadi pelengkap
kepada Pelan Induk Pelancongan Iskandar Malaysia.

51. Langkah Kedua : Meningkatkan Sumber Manusia Berkualiti Di
Dalam Industri Pelancongan. Sumber manusia berkualiti akan dilahirkan
melalui kerjasama pintar dengan institusi-institusi latihan berkaitan
pelancongan. Latihan dan kursus berkonsepkan ‘Think and Act Tourism’
akan diteruskan di samping kursus-kursus untuk meningkatkan kualiti
pemandu pelancong, frontliners, agensi-agensi pelancongan dan masyarakat
[ 14 ]
awam akan diteruskan. Program Pelancongan Pelajar (3P) pula
dikembangkan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Malaysia,
Kementerian Pelajaran Malaysia & Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

52. Langkah Ketiga: Memperhebatkan Pemasaran. Program-program

yang akan dilaksanakan pada 2011 termasuk Lawatan Familiarization, Misi
Jualan Domestik Antrabangsa, Promosi Acara-Acara Pelancongan
Antarabangsa, Program Promosi Homestay, Program Pelawaan Penganjuran
Persidangan Antarabangsa (MICE), Program pengiklanan di media massa
dalam dan luar negara serta Program Pemasaran secara online (atas talian).

STRATEGI KEDUA : MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT
BERPENDAPATAN RENDAH

53. Pembangunan pesat perlu seiring dengan pembangunan sosio
ekonomi dan peningkatan taraf hidup rakyat. Usaha meningkatkan taraf hidup
rakyat perlu ditumpukan kepada golongan berpendapatan 40% terbawah iaitu
pendapatan isi rumah di bawah RM2,300 sebulan mengikut takrifan
Rancangan Malaysia Ke-Sepuluh. Tumpuan akan diberikan kepada
Pembangunan Secara Inklusif, Pembangunan Modal Insan dan
Pembangunan Usahawan.

Inisiatif 1 : Membangunkan Sosioekonomi Secara Inklusif

54. Pembangunan sosioekonomi secara inklusif adalah merupakan
tanggungjawab utama kerajaan negeri dalam memastikan segenap lapisan
masyarakat menikmati kualiti hidup yang baik. Setiap isu dan permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan penyelesaian segera untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat.
55. Pendekatan intensif yang telah diambil oleh kerajaan negeri berjaya
mengurangkan bilangan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar di Johor, daripada
1,232 orang pada bulan Januari 2010 kepada hanya 13 orang pada Oktober
2010. Kerajaan yakin miskin tegar ini dapat dibasmi sepenuhnya pada tahun
hadapan. Selain itu, bilangan Ketua Isi Rumah Miskin turut menurun daripada
2,651 orang kepada 2,118 orang dalam tempoh sepuluh bulan lalu. Kerajaan
[ 15 ]
akan terus memberi tumpuan membasmi kemiskinan pada tahun 2011
melalui langkah-langkah berikut:

56. Langkah Pertama : Meneruskan Program Bantuan Rumah
Golongan Miskin dan Mudah Miskin. Pelaksanaannya pada tahun hadapan
memberi tumpuan kepada golongan miskin dan mudah miskin melalui
peruntukan Pejabat Menteri Besar Johor dan Majlis Agama Islam Johor
berjumlah RM4juta. Selain itu, seperti negeri lain, Johor juga akan terus
menerima peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah bagi melaksanakan program ini pada tahun 2011.

57. Langkah Kedua: Menyediakan Peluang Kemahiran Golongan
Miskin dan Mudah Miskin. Bantuan kewangan akan diberikan kepada Ahliahli
Isi Rumah golongan ini yang berumur antara 18 – 25 tahun untuk
mengikuti kursus latihan kemahiran SKM Tahap 1 & 2 sepenuh masa di
Kolej-kolej Komuniti KPYPJ, meliputi bidang perkhidmatan dan pembuatan.

58. Langkah Ketiga: Memastikan Kes-Kes Baru Yang Didaftarkan
Melalui Pendaftaran Terbuka E Kasih Diambil Tindakan Segera. Jentera
penyelarasan di peringkat daerah akan dibentuk bagi menyiasat dan
memperakui kes-kes baru agar bantuan dapat disalurkan dengan segera.
Ianya merangkumi golongan sasaran di kawasan bandar, luar bandar,
masyarakat Orang Asli dan pekerja ladang.

59. Langkah Keempat: Menambah Baik Perkhidmatan Pusat-pusat
Pemulihan Dalam Komuniti (PDK). Kerajaan Negeri akan berusaha untuk
memastikan sebanyak 58 buah PDK di seluruh negeri, mempunyai
bangunan sendiri yang lengkap dengan kemudahan mesra OKU, menjelang
tahun 2015. Justeru itu, peruntukan tahunan daripada Kerajaan Negeri akan
dipertingkatkan selain sumbangan GLC dan pihak swasta melalui Tanggung
Jawab Sosial Korporat untuk membina sekurang-kurangnya 12 buah PDK
setahun. Bagi menghargai jasa bakti kakitangan PDK, Kerajaan Negeri
bersetuju memberi insentif sebanyak RM500 seorang kepada 350 orang
petugas PDK di seluruh negeri Johor.
[ 16 ]

60. Langkah Kelima: Meningkatkan Penyertaan Orang Kurang Upaya
(OKU) Dalam Sektor Pekerjaan. Kerajaan Negeri komited dalam
meningkatkan penyertaan OKU dalam perkhidmatan awam negeri.
Sehubungan itu, Unit Penempatan Pekerjaan OKU telah ditubuhkan di
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim bagi melaksanakan
komitmen tersebut. Unit itu juga bertanggungjawab terhadap
penambahbaikan kemudahan yang mesra OKU di bangunan-bangunan
kerajaan. Saya menyeru kepada sektor swasta supaya turut sama memberi
peluang kepada golongan OKU untuk bersama-sama menyumbang kepada
pembangunan ekonomi negeri ini.

61. Langkah Keenam: Membangunkan Masyarakat Orang Asli.
Golongan ini akan terus dibela dengan meningkatkan taraf sosioekonominya.
Penyelesaian isu hakmilik tanah akan diberi keutamaan. Kerajaan Negeri
telah bersetuju dengan Kaedah Pemberimilikan Tanah kepada Orang Asli
yang meliputi tanah rizab di bawah Seksyen 6 & 7 Akta Orang Asli 1954.
Sebagai permulaan, beberapa penempatan akan dipilih bagi melaksanakan
kaedah ini.

62. Langkah Ketujuh: Menyelesaikan Masalah Hakmilik Tanah
Masyarakat Kampung Baru. Setakat ini, sebanyak 19,429 hakmilik di
kawasan Kampung-kampung Baru telah dikeluarkan manakala 2,841 plot lagi
belum dibuat permohonan kepada Pejabat-pejabat Tanah. Bagi
menyelesaikan isu ini secara tuntas, saya menyeru kepada penduduk terlibat
supaya segera membuat permohonan. Justeru, Kerajaan Negeri bersetuju
supaya perkhidmatan Pasukan Task Force bagi tujuan ini disambung selama
2 tahun lagi.

63. Langkah Kelapan: Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Ladang.
Kerajaan Persekutuan di dalam Bajet 2011, telah mengumumkan Skim
Pembiayaan Perumahan Kos Rendah bagi membantu golongan ini memiliki
rumah sendiri, yang dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional. Kerajaan
Negeri mencadangkan supaya pihak majikan ladang dapat mengenalpasti
tapak yang lengkap dengan kemudahan asas, bagi melaksanakan projek[
17 ]
projek perumahan melalui pendekatan Rumah Mesra Rakyat atau Rumah
Mampu Milik, di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad.

64. Langkah Kesembilan: Meningkatkan Penyertaan Wanita dan Ibu
Tunggal Dalam Ekonomi. Usaha lebih gigih akan diambil untuk
meningkatkan penyertaan wanita dalam ekonomi. Pelan Tindakan
Pembangunan Ekonomi Wanita Negeri Johor sedang dirangka untuk
mengenal pasti kekangan dan sistem sokongan yang diperlukan oleh wanita,
ke arah mencapai matlamat ini. Program keusahawanan dan modal insan
yang disusun pada tahun 2011 akan memberi tumpuan kepada penyediaan
peluang dan penyebaran maklumat di kalangan wanita, termasuk yang
berpendapatan rendah dan ibu tunggal.

Inisiatif 2 : Membangunkan Modal Insan Berkualiti

65. Pembangunan Modal Insan kekal antara strategi utama nasional
khususnya dalam usaha kerajaan mentransformasi Malaysia sebagai Negara
Maju Berpendapatan Tinggi. Perhatian perlu diberikan dalam bidang ini
memandangkan modal insan berkualiti, berkemahiran dan berpengetahuan,
kreatif dan inovatif adalah prasyaratnya. Kerajaan Persekutuan melalui
Kementerian dan agensinya akan menyediakan peruntukan untuk pendidikan
dan latihan manakala kerajaan negeri menumpukan kepada langkah-langkah
bukan latihan sebagai pelengkap kepada usaha ini, iaitu:

66. Langkah Pertama: Memperhebat Usaha Ke Arah Anjakan
Paradigma dan perubahan sikap. Penyaluran maklumat yang lebih efektif
di peringkat awal pendidikan dan kerjaya amatlah kritikal, terutamanya dalam
menentukan hala tuju kerjaya dan peluang penjanaan pendapatan. Bagi
tujuan ini, satu program mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan
kaunselor kerjaya melalui pendedahan industri yang berterusan akan
dijalankan. Melalui program ini keupayaan guru-guru kaunselor dan peranan
kaunselor sebagai rakan pintar kepada industri akan dipertingkatkan.

67. Langkah Kedua: Mempertingkatkan peluang menambah
pendapatan kepada golongan sasaran. Dalam usaha memastikan
[ 18 ]
penglibatan rakyat secara lebih menyeluruh, satu program pendedahan
secara turun padang yang lebih agresif akan dijalankan. Program KEPAK
2011 (EXPO Kerjaya, Perniagaan dan Kemahiran) akan dijalankan di semua
10 daerah. Program ini mendedahkan rakyat terhadap peluang-peluang
kerjaya di Iskandar Malaysia, aktiviti–aktiviti penjanaan pendapatan seperti
program 1 Azam, peningkatan kemahiran dan peluang-peluang
keusahawanan. Peluang keusahawanan itu merangkumi perkhidmatan
sokongan kepada pelaburan-pelaburan besar di Johor.
68. Kerajaan Negeri juga peka dengan pembangunan dan keupayaan
modal insan di sektor industri kecil dan sederhana. Maka, satu program
padanan di antara institut dan pusat penyelidikan bersama pemain-pemain
industri kecil dan sederhana akan dilaksanakan. Sempena itu juga,
pencapaian-pencapaian R&D pusat penyelidikan dan institusi pengajian tinggi
akan dikongsi dan dipadankan kepada IKS, seterusnya dikomersilkan.

69. Langkah Ketiga: Mempertingkatkan kemahiran–kemahiran
kritikal melalui kerjasama pintar selaras dengan kehendak industri.
Penyediaan bakat-bakat yang berterusan akan memastikan keupayaan
Negeri Johor bersaing di pasaran ekonomi global. Bakat-bakat baru harus
dikenal pasti, dibentuk dan digilap demi memastikan mereka mampu
menerajui jawatan-jawatan penting di Iskandar Malaysia dan Negeri Johor.
Bagi tujuan ini Kerajaan negeri akan meneruskan program Johor Student
Leadership Council (JSLC) yang telah dijalankan secara perintis pada tahun
2010. Pemimpin-pemimpin pelajar seawal tingkatan empat akan dinilai dan
dipilih untuk mengikuti program-program kepimpinan di dalam dan luar
negara. Mereka akan dipantau dan dibimbing secara berterusan sehinggalah
bersedia untuk memasuki pasaran kerja.
70. Meskipun program-program latihan akan dijalankan melalui
perancangan dan kewangan pusat, kerajaan negeri masih memberi tumpuan
kepada latihan-latihan kemahiran, khususnya program peningkatan
kemahiran kritikal melalui kerjasama pihak swasta dan industri. Program
kemahiran bahasa, khususnya Bahasa Inggeris akan diberikan penekanan
[ 19 ]
sejajar dengan usaha menyediakan modal insan berkemahiran tinggi untuk
sektor perkhidmatan yang disasarkan.

71. Langkah Keempat : Mewujudkan Jentera Pelaksanaan yang Lebih
Berkesan. Kerajaan negeri sedar bahawa penyelarasan antara agensi
pusat dan negeri dalam soal pembangunan modal insan mempengaruhi
keberkesanan pelaksanaan program-program yang dijalankan. Oleh itu, skop
Jawatankuasa Pemandu Pembangunan Modal Insan Iskandar Malaysia akan
diperluaskan ke seluruh Negeri Johor bagi memastikan koordinasi lebih
mapan di antara agensi.

Inisiatif 3 : Membangunkan Usahawan dari Kalangan yang
Berpendapatan Rendah

72. Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor (MPUN) akan memberi
ruang kepada rakyat berpendapatan rendah menyertai dengan lebih giat lagi
program-program keusahawanan. Untuk tahun 2011, MPUN akan
melaksanakan 14 program termasuk 4 program baru dalam membantu
pembangunan sektor keusahawanan. Adalah dijangkakan seramai 6,447
usahawan menikmati faedah daripada program-program tersebut.

73. Langkah Pertama : Memberi Pengetahuan Asas Tentang
Keusahawanan. Untuk tahun 2011, MPUN akan melaksanakan 36 sesi
program memperkasakan ilmu pengetahuan usahawan. Kursus sedia ada
iaitu Bengkel Asas Perakaunan dan Bengkel Pensijilan Halal akan diteruskan
manakala dua (2) buah program baru, iaitu Kursus Pra Usahawan dan
Program Pembangunan Pra Usahawan (PPU) akan diperkenalkan. Program
Pembangunan Pra Usahawan ini bertujuan melahirkan usahawan dengan
bimbingan menghasilkan produk, pengurusan perniagaan, latihan praktikal di
pasar tani dan PKS terpilih, bantuan kewangan melalui dana Program
Galakan Usahawan serta penyediaan ruang niaga di pasar-pasar tani.
Program ini akan dilaksanakan secara bersepadu menggunakan sumbersumber
sedia ada melibatkan agensi-agensi seperti Pejabat Daerah, Jabatan
Pertanian, FAMA, Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan Jabatan
Pembangunan Wanita.
[ 20 ]

74. Langkah Kedua : Membimbing Peningkatan Mutu Produk. Bagi
membantu para usahawan meningkatkan mutu produk mereka ke tahap yang
lebih baik, Kursus Jaminan Kualiti

74. Langkah Kedua : Membimbing Peningkatan Mutu Produk. Bagi
membantu para usahawan meningkatkan mutu produk mereka ke tahap yang
lebih baik, Kursus Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan dan program
Bantuan Rekabentuk dan Percetakan Label akan diperkenalkan. Di samping
itu, program Bengkel Teknologi Rekabentuk, Pelabelan dan Pembungkusan
Makanan juga dijalankan. Melalui inisiatif-inisiatif ini, adalah diharapkan
keyakinan pengguna terhadap produk usahawan Johor akan dapat
dipertingkatkan.

75. Langkah Ketiga : Menyediakan Peluang Mempromosi Produk.
Program-program mempromosi produk-produk Johor akan terus
dimantapkan melalui penyertaan di beberapa siri ekspo dan pameran
bertaraf kebangsaan dan antarabangsa seperti Malaysia International Halal
Showcase (MIHAS), pameran kebangsaan Satu Daerah Satu Industri,
Karnival Produk Johor, Ekspo SDSI dan Kraf Johor.
76. Langkah Keempat : Mengadakan Program Pengeksport
Bumiputera Johor. Pada tahun 2011, MPUN akan memperkenalkan
program Pengekspot Bumiputera Johor melalui kerjasama MATRADE.
Melalui kerjasama ini, Kerajaan negeri akan membiayai sebahagian kos
pengangkutan, penginapan dan penyewaan ruang pameran untuk para
usahawan Johor menyertai misi perdagangan di luar negara. Pelbagai
program ini bukan sahaja bertujuan meluaskan pasaran produk Johor,
bahkan meningkatkan jalinan perniagaan di antara usahawan dan para
pemborong serta peruncit.

STRATEGI KETIGA : MENINGKATKAN KUALITI HIDUP SETARAF
NEGARA MAJU

77. Kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat
setaraf dengan negara-negara maju. Sehubungan itu, pada tahun hadapan,
kerajaan Johor komited untuk melaksanakan 4 inisiatif utama bagi
merealisasikan hasrat tersebut.
[ 21 ]

Inisiatif 1: Meningkatkan Kualiti Infrastruktur

78. Infrastruktur yang berkualiti bukan sahaja menjadi pemangkin kepada
pertumbuhan kegiatan ekonomi, malah meningkatkan keselesaan rakyat dari
segi perhubungan dan keselamatan. Jalinan perhubungan yang tersusun,
meluas, saling melengkapi dan bermutu akan memastikan tidak ada manamana
pihak tersisih daripada arus kemajuan. Untuk memastikan kemudahan
infrastruktur disediakan dengan berkesan, kerajaan negeri mengambil
langkah-langkah berikut:-

79. Langkah Pertama : Mewujudkan Kaedah Pemantauan Bagi Tujuan
Membudayakan Penyelenggaraan Jalan Secara Sistematik dan Efisien.
Kerajaan Negeri bercadang membangunkan satu sistem inventori dan
pemantauan kualiti 1,747km jalanraya negeri yang lebih sistematik dengan
kos RM3 juta. Sistem pengurusan Highway Development And Management
System 4 (HDM4) ini berupaya menghasilkan laporan lengkap mengenai
kualiti jalanraya, beserta cadangan pembaikan berkala yang lebih tersusun.
Ia juga menjamin penyelenggaraan jalanraya dapat dioptimumkan dengan
perlaksanaan mengikut keutamaan.

80. Langkah Kedua : Menaik Taraf Jalan Kampung. Kerajaan berhasrat
untuk menaikkan taraf 1,100km lagi jalan-jalan kampung dalam tempoh 2
tahun. Kerajaan negeri sedang meneliti cadangan untuk kerja-kerja
menaiktaraf mengikut kaedah bayaran tertangguh yang akan dilaksanakan
melalui sebuah anak syarikat kerajaan.
81. Melalui usaha ini, ditambah pula dengan sistem pemantauan dan
inventori yang baik, kita boleh mendapat peningkatan peruntukan
penyelenggaraan daripada kerajaan Persekutuan melalui Malaysian Road
Information System (MARRIS). Ini bermakna, dengan bertambahnya senarai
jalanraya negeri dan jalan-jalan kampung yang diiktiraf oleh MARRIS,
Kerajaan Negeri akan memperoleh semula pelaburannya melalui peruntukan
penyelenggaraan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan.
[ 22 ]

82. Langkah Ketiga: Menaik Taraf Kualiti Perkhidmatan
Pengangkutan Awam. Negara-negara maju lazimnya membuat pelaburan
yang besar untuk memberikan rakyat kemudahan pengangkutan awam yang
terbaik dan bertaraf dunia. Kerajaan Persekutuan sudah pun menjadikan
pengangkutan awam sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA). Selaras itu, Kerajaan Negeri akan memberi komitmen yang selari
dengan hasrat Kerajaan Persekutuan.
83. Kita berharap bahawa peningkatan kualiti perkhidmatan akan
mendorong rakyat Johor khususnya warga Iskandar Malaysia memilih
pengangkutan awam untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang
lain. Penumpang Bas Iskandar Malaysia yang diwujudkan khusus bagi laluan
sosial telah meningkat kepada 80,000 orang sebulan berbanding sekadar
4,000 orang penumpang pada bulan pertama pelancarannya Disember 2009.
Peningkatan ini melepasi matlamat perkhidmatan tersebut, sekaligus
berpotensi untuk diperluaskan termasuk ke daerah-daerah lain.
84. Selain itu, kualiti Pengangkutan Awam di Iskandar Malaysia turut
dipertingkatkan melalui Perkhidmatan bas TransIskandar yang setaraf
dengan negara maju. Sebagai permulaan, TransIskandar akan memulakan
perkhidmatan ‘Bus Express Transit’ atau BET di laluan koridor Kulai-Johor
seawal suku pertama tahun hadapan. Perkhidmatan ini menjimatkan masa
perjalanan kerana hanya berhenti di 9 perhentian terpilih, selain dijamin
menepati jadual dan keadaan bas yang selesa serta bersih. Pemandupemandu
basnya dilatih menerusi program Akademi Pemandu Bas kelolaan
bersama pihak KPYPJ dan beberapa institut memandu di Iskandar Malaysia.
85. Secara keseluruhannya, sebanyak RM6 juta akan diperuntukkan untuk
pengangkutan awam, dan inilah pertama kali dalam sejarah bajet Negeri
Johor, Kerajaan negeri memperuntukkan satu jumlah yang signifikan dalam
usaha meningkatkan kualiti pengangkutan awam.
86. Kerajaan Negeri juga akan memastikan Larkin Sentral dapat berfungsi
sebagai nadi pengangkutan awam di Iskandar Malaysia melalui usaha-usaha
menaik taraf perkhidmatannya. Setakat ini, Johor Corporation telah
[ 23 ]
membelanjakan hampir RM10 juta bagi meningkatkan pelbagai kemudahan
di bangunan terminal berkenaan dan tambahan RM6.5 juta lagi dalam
tempoh terdekat ini. Kerajaan juga bersetuju untuk memperuntukkan
RM500,000.00 bagi projek penambahbaikan di Larkin Sentral termasuk
pemasangan CCTV bagi tujuan keselamatan dan paparan maklumat serta
sistem trafiknya.

87. Langkah Keempat : Meningkatkan Infrastruktur Informasi. Dalam
usaha merapatkan jurang digital di kalangan rakyat, Kerajaan Negeri
bercadang memberi Netbook secara percuma kepada 1,120 keluarga yang
dikenalpasti layak di seluruh negeri Johor. Mereka akan menikmati
kemudahan Broadband dengan bayaran minimum. Unit Sains, Teknologi dan
ICT Negeri Johor dengan kerjasama SKMM akan menetapkan kriteria
pemilihan mereka yang berkelayakan seperti kakitangan kerajaan
berpendapatan rendah, usahawan dan pelajar-pelajar universiti.

Inisiatif 2 : Meningkatkan Kualiti Perumahan Dan Kemudahan Awam

88. Perumahan dan kemudahan awam mempunyai kaitan rapat dalam
memastikan rakyat negeri Johor menikmati kehidupan berkualiti.
Sehubungan itu, Dasar Perumahan Negeri Johor sedang disusun semula;
Pelan Pengurusan dan Penyelesaian Setinggan Negeri Johor dirangka;
manakala kemudahan awam lainnya turut diberi penekanan. Sempena itu
langkah-langkah berikut diambil :-

89. Langkah Pertama: Menggalakkan Pembinaan Rumah Mampu
Milik. Kerajaan Negeri Johor komited untuk meningkatkan tahap penawaran
rumah mampu milik demi memastikan masyarakat memiliki kediaman
sendiri. Justeru itu, Dasar Perumahan Negeri Johor sedia ada sedang dikaji
semula dengan memberi penekanan terhadap penyediaan lebih banyak
Rumah Mampu Milik yang lebih selesa, dengan harga berpatutan dan
terkawal. Ia mensasarkan agar semua golongan pendapatan isi rumah
kurang dari RM3,500 sebulan, mampu memiliki rumah kediaman sendiri.
[ 24 ]
90. Bagi Rumah Kos Rendah pula, ia akan terus dibina berdasarkan
kepada keperluan semasa, dengan mengambil kira kedudukan lebih strategik
dan infrastruktur lebih lengkap. Rumah-rumah kos rendah ini akan dijual pada
harga subsidi yang lebih berpatutan.

91. Langkah Kedua : Menyediakan Pelan Tindakan Pengurusan dan
Penyelesaian Setinggan Negeri Johor. Fenomena setinggan menjadi
masalah utama yang sering dikaitkan dengan gambaran yang bercanggah
dengan nilai-nilai kehidupan yang ideal. Setinggan telah memberikan impak
yang mengakibatkan permasalahan kesesakan penduduk, penempatan
berselerak dan tidak teratur, kemiskinan, masalah sosial, pencemaran dan
sebagainya.
92. Justeru itu, kerajaan sedang merancang untuk menyediakan
penempatan semula setinggan yang terancang serta dilengkapi dengan
infrastruktur asas dan kemudahan awam yang kondusif. Penempatan
setinggan di seluruh negeri Johor dijangka dapat diselesaikan secara tuntas
melalui penyediaan Pelan Tindakan Pengurusan dan Penyelesaian
Setinggan Negeri Johor.

93. Langkah Ketiga : Membudayakan Gaya Hidup Sihat. Rakyat yang
sihat pastinya dapat memainkan peranan aktif dalam pembangunan negara
serta menyumbang kepada penjimatan kos perubatan. Di atas keprihatinan
Kerajaan negeri terhadap tahap kesihatan dan produktiviti warga kerjanya,
sebuah program “A Healthy Workplace for A Healthy Workforce” akan
diperkenalkan kepada semua penjawat awam di negeri ini. Program ini
menekankan konsep gaya hidup sihat seperti amalan pemakanan secara
sihat, cara hidup aktif, bersenam secara berterusan, mengekalkan berat
badan unggul, tidak merokok dan mengambil alkohol serta bijak mengawal
stress.

94. Langkah Keempat : Merancakkan lagi Pembangunan Sukan di
Negeri Johor. Kerajaan negeri melalui Majlis Sukan Negeri Johor akan
menyelaras dan memastikan pembangunan sukan secara berperingkat dan
terancang dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, persatuan sukan dan
[ 25 ]
sektor swasta, dengan menekankan pencapaian ke arah kecemerlangan
sukan.
95. Penumpuan akan diberikan kepada penganjuran beberapa jenis sukan
secara liga untuk menarik penyertaan generasi muda seperti badminton, hoki
dan bola keranjang. Pada ketika ini, liga bola sepak tempatan untuk merebut
Piala Sultan Johor dan Piala Tunku Mahkota Johor sedang dilaksanakan.
96. Selain daripada itu, Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1
juta bagi menggantikan prasarana sukan (gimnasium) yang telah uzur di
seluruh Negeri Johor.

97. Langkah Kelima : Mempergiatkan Program Kebersihan,
Keindahan dan Keceriaan (3K). Sebuah pasukan khas yang dikenali
sebagai Pasukan Tindakan Kebersihan (PTK), ditubuhkan di semua Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT). Pasukan ini bertanggungjawab melaksanakan
kerja-kerja pemotongan rumput, pembersihan parit, pembersihan jalan,
melupuskan sampah longgok dan membersihkan sisa-sisa pokok yang
tumbang. Kerajaan Negeri yakin langkah ini mampu mewujudkan
persekitaran yang lebih selesa dan ceria untuk didiami.

98. Langkah Keenam : Memastikan Pengurusan Sisa Pepejal Yang
Lebih Efisen. Buangan sisa pepejal dijangka terus meningkat akibat
pertumbuhan kawasan perumahan, perdagangan dan perindustrian.
Menyedari keperluan ini tiga (3) buah tapak pelupusan sanitari baru akan
dibina di Pekan Nenas, Pagoh dan Bukit Payung di Batu Pahat. Kerajaan
juga mengambil langkah menutup selamat tapak-tapak pelupusan yang telah
penuh iaitu Bukit Bakri di Muar, Kampung Sawah di Pontian dan Temayor di
Labis.

99. Langkah Ketujuh : Menambah Baik dan Meningkatkan Tahap
Perkhidmatan Bekalan Air. Sepanjang 7,700 km daripada 19,000 km paip
air di seluruh negeri Johor didapati uzur. Ia perlu diganti demi meningkatkan
mutu perkhidmatan selain mengurangkan kadar air tidak berhasil (NRW)
disebabkan kebocoran dan paip pecah. Sehingga tahun 2009 sepanjang
[ 26 ]
2,150 km paip telahpun diganti. Pada tahun 2011, pihak Pengurusan Aset Air
Berhad (PAAB) akan memperuntukan RM50 juta bagi menggantikan paip di
beberapa kawasan kritikal yang telah dikenal pasti.
100. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) pula memperuntukkan
RM210 juta bagi pembinaan Loji Air Semangar Fasa 2, bagi menampung
pertambahan permintaan bekalan air di Johor Bahru dan Kota Tinggi.

Inisiatif 3 : Meningkatkan Tahap Keselamatan

101. Tahap keselamatan di Wilayah Iskandar Malaysia telah dapat
ditingkatkan melalui beberapa inisiatif termasuk penambahan anggota polis
dan kelengkapannya. Mulai Januari hingga Oktober 2010, kadar jenayah
jalanan di Iskandar Malaysia menurun sebanyak 37.6% dan memberi kesan
penurunan 22.3% kepada indeks jenayah keseluruhannya.
102. Untuk mendekatkan lagi komuniti dengan pihak polis dan
mengurangkan jenayah di kawasan perumahan, kaedah Pos Polis Komuniti
telah diperkenalkan di Iskandar Malaysia. Program akan diperluaskan
dengan penubuhan 37 unit lagi pada tahun 2011. PDRM juga akan
meneruskan aktiviti-aktiviti masyarakat seperti Rakan Cop.

Inisiatif 4 : Meningkatkan Kualiti Alam Sekitar

103. Mutu alam sekitar merupakan aspek penting dalam kualiti hidup rakyat
negeri Johor. Oleh yang demikian, langkah-langkah berikut adalah
dicadangkan:-

104. Langkah Pertama: Mewujudkan Pelan Alam Sekitar Negeri Johor.
Pelan yang akan dimulakan kajiannya penghujung tahun ini bertujuan
menyediakan perancangan untuk usaha adaptasi dan mitigasi kepada kesan
perubahan iklim. Pelan ini akan diterjemahkan dalam polisi kerajaan ke arah
pembangunan mesra alam dan ekonomi hijau untuk Negeri Johor.

105. Langkah Kedua: Memulihara Hutan Paya Gambut. Kerajaan Negeri
Johor dengan kerjasama Wetlands International, menjadi negeri pertama
yang mengambil inisiatif dalam pemuliharaan Hutan Paya Gambut terosot
[ 27 ]
seluas 3,796 hektar di Ayer Hitam, Muar. Projek Pemuliharaan dengan
penanaman semula pokok hutan di kawasan yang mengandungi karbon ini,
turut mengenalpasti dan melibatkan komuniti tempatan untuk
membangunkan kegiatan ekonomi setempat berdasarkan satu pelan
pengurusan bersepadu.

106. Langkah Ketiga : Melaksanakan Kajian Sumber Air Negeri. Kajian
ini akan mencadangkan pelaksanaan strategi untuk memastikan sumber air
yang mencukupi, kualiti bekalan air bersih dan selamat serta menyelesaikan
masalah kemasukan air masin ke sungai untuk tempoh 50 tahun akan
datang. Empangan Sembrong dan Bekok akan dinaiktaraf untuk menjamin
bekalan air yang berkekalan kepada rakyat terutamanya pada musim
kemarau.

107. Langkah Keempat : Menyediakan Pelan Tindakan Pengurusan
Konflik Hidupan Liar dan Penubuhan Pusat Konservasi. Kerajaan
memberi tumpuan dalam mengelakkan konflik antara hidupan liar dan
penduduk berhampiran hutan. Pelan Tindakan Pengurusan Konflik Hidupan
Liar disediakan oleh PERHILITAN untuk menangani konflik di antara hidupan
liar dan aktiviti manusia, serta menubuhkan pusat konservasi bagi melindungi
spesies haiwan terancam.

108. Langkah Kelima: Melaksanakan Program Perlindungan Persisiran
Pantai Dan Kawasan Yang Mempunyai Nilai Biodiversiti. Pemeliharaan
dan pemuliharaan alam khususnya untuk melindungi kawasan yang bernilai
diutamakan demi kepentingan rakyat. Persisiran pantai yang terhakis akan
diambil perhatian dengan program-program mitigasi. Kerajaan juga
mengiktiraf kepentingan Pulau Merambong yang mempunyai nilai biodiversiti
yang tinggi dan perlu dilindungi.
109. Di samping itu, kerajaan juga akan meneruskan program pembersihan
sungai dan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengawalan
pencemaran serta peningkatan kualiti airnya. Sungai Skudai menjadi perintis
untuk program ini dan lima jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk
menangani masalah pencemaran secara menyeluruh dan bersepadu. Sungai
[ 28 ]
Segget pula akan dipulihkan sebagai sebahagian daripada projek Daerah
Sentral Johor Bahru.

110. Langkah Keenam: Menganjurkan Kempen dan Seminar
Kesedaran Sempena Hari Antarabangsa Yang Berkaitan Alam Sekitar.
Kerajaan telah merangka program kesedaran sempena acara di peringkat
antarabangsa berkaitan alam sekitar seperti Kempen Kesedaran Earth Hour .
Kempen yang julung-julung kalinya diadakan pada tahun ini telah menarik
lebih 2,000 pengunjung daripada sektor awam, swasta, pelajar sekolah dan
orang ramai. Selain itu, Seminar Kepenggunaan Hijau dan Lestari juga akan
dianjurkan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk NGO untuk
meningkatkan kesedaran pelbagai lapisan masyarakat terhadap kepentingan
melindungi bumi.

STRATEGI KEEMPAT : MENTRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM
NEGERI JOHOR

111. Perkhidmatan awam merupakan jentera yang kritikal untuk
memastikan segala perancangan yang telah dirangka dapat dilaksanakan
dengan sempurna dan berkesan. Cabaran globalisasi dan kekangan fiskal
memerlukan pendekatan baru dalam pentadbiran awam. Kecekapan dalam
pentadbiran dan produktiviti tinggi penjawat awam merupakan aspek penting
untuk memastikan transformasi kerajaan berjaya mengharungi cabaran ini.
Maka, inisiatif-inisiatif berikut adalah dicadangkan:
Inisiatif 1 : Meningkatkan Hasil Kerajaan dan Pengurangan Kos
Mengurus.
112. Kerajaan negeri sentiasa berusaha secara inovatif untuk
meningkatkan kutipan hasil dan mengurangkan belanja mengurus.
Peningkatan hasil akan membolehkan agihan peruntukan untuk
pembangunan dan program yang memberi manfaat kepada rakyat ditambah.
Untuk mencapai matlamat ini maka langkah-langkah berikut adalah
dicadangkan:-

113. Langkah Pertama : Mewujudkan PelanTindakan Penjanaan Hasil
Kerajaan Negeri. Pegawai-pegawai kerajaan yang berpengalaman akan
[ 29 ]
merangka pelan ini melalui perbincangan secara Makmal bagi menilai semula
potensi punca hasil sedia ada dan mengesan sumber-sumber baru. Pelan ini
juga menggariskan mekanisme pemantauan dalam memastikan pengutan
hasil dilaksanakan dengan berkesan.

114. Langkah Kedua: Mengurangkan Belanja Mengurus Kerajaan
Negeri. Satu Makmal Pengurangan Kos akan diwujudkan untuk
mencadangkan kaedah pengurangan belanja mengurus kerajaan. Kos
pengurusan perlu dikurangkan tanpa memberi kesan kepada produktiviti dan
semangat bekerja penjawat awam. Secara umumnya beberapa kaedah telah
diterapkan dalam Bajet 2011 seperti kerjasama antara pelbagai agensi
kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan dan NGO untuk menjalankan programprogram
kesejahteraan rakyat bagi mengelakkan pertindihan program dan
mengurangkan kos.

115. Langkah Ketiga: Meminimumkan tunggakan Hasil Daripada Cukai
Dan Sewa Rumah. Selain daripada usaha berterusan Pejabat Tanah dan
Galian Negeri Johor dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (Cawangan
Perumahan) untuk mengutip tunggakan ini, rekod-rekod tunggakan juga perlu
dikemas kini. Usaha mengutip tunggakan cukai dan melaksanakan tindakan
penguatkuasaan akan ditumpukan kepada penghutang tegar terutamanya
melibatkan syarikat-syarikat besar.
116. Bahagian Perumahan Johor juga mengambil inisiatif untuk membuat
Surat Akujanji dengan pembeli rumah untuk membayar tunggakan mereka
secara ansuran.

117. Langkah Keempat: Mewujudkan sistem pengurusan aset dan
inventori secara berpusat. Sistem pengurusan aset dan inventori secara
berpusat dengan menggunakan teknologi maklumat akan diwujudkan untuk
memastikan pengurusan aset dapat dibuat secara efisien. Ia juga boleh
digunapakai untuk pengurusan hartanah milik kerajaan negeri. Sistem
berpusat ini juga akan menjimatkan kos berbanding membangunkannya
secara berasingan di setiap jabatan

118. Kecekapan perkhidmatan kerajaan akan dapat ditingkatkan melalui
perancangan yang teliti, pemantauan pencapaian secara berterusan dan
pembangunan modal insan. Oleh itu, langkah-langkah berikut akan diambil.

119. Langkah Pertama : Menubuhkan Pasukan Khas Pencapaian. Bagi
mengatasi masalah birokrasi dalam perkhidmatan kerajaan, satu pasukan
khas akan ditubuhkan untuk memantapkan sistem penyampaian sekaligus
meningkatkan keberkesanan sektor awam negeri. Pasukan ini terdiri daripada
wakil kerajaan, NGO, swasta dan lain-lain pihak berkepentingan. Mereka
bertanggung jawab mencadangkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dalam
beberapa urusan di jabatan-jabatan utama dan berfungsi membantu daya
saing pihak swasta. Pelaksanaan KPI di jabatan-jabatan kerajaan ini akan
dimulakan di PTG.

120. Langkah Kedua : Memperkasakan Pentadbiran Tanah Ke Arah
Jabatan Berprestasi Tinggi. Pentadbiran Tanah Negeri Johor akan
diperkukuhkan sempena peranannya sebagai penyumbang tertinggi hasil
kerajaan negeri. Sehubungan itu, Pejabat Tanah dan Galian Negeri termasuk
Pejabat Tanah Daerah akan diberi keutamaan dalam pengisian jawatan
dengan sumber tenaga kerja berpengalaman dan mahir, dibekalkan
peralatan terkini, sistem sokongan terbaik serta suasana kerja yang kondusif.
121. Adalah menjadi hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan PTG negeri
Johor sebagai PTG terbaik di Malaysia dengan pencapaian yang menjadi
penanda aras kepada jabatan-jabatan lain. Dalam tahun ini, semua jenis
urusan pendaftaran pindahmilik telah diselesaikan dalam tempoh satu hari
bekerja sekiranya lengkap dan sempurna untuk didaftarkan. Program ini telah
mendapat pengiktirafan sijil penghargaan dari Kementerian Sumber Asli dan
Alam Sekitar.
[ 31 ]
122. Program Sistem Maklumat Strata Johor akan dilaksanakan bagi
merekod Sistem Data Permohonan Hakmilik Strata dalam usaha
mempercepatkan lagi pengeluaran Hakmilik Strata. Program yang
berasaskan sistem ‘E-Kadastra’ mampu mempercepatkan proses
pendaftaran Hakmilik Strata daripada 170 hari kepada 70 hari sahaja.
123. Kaunter Pungutan Cukai Tanah di PTG Johor akan mula
dilaksanakan dalam tahun 2011. Ini akan memudahkan orang ramai yang
datang berurusan di Pejabat Tanah dan Galian untuk terus membuat
pembayaran cukai, tanpa perlu ke Pejabat Tanah Daerah. Perkhidmatan ini
adalah tambahan kepada kaedah-kaedah lain yang telah ada seperti
pembayaran online dan sebagainya.

124. Langkah Ketiga : Melaksanakan Bengkel Perekayasaan Proses
Kerja (BPR) Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor. Bagi mencapai
matlamat Kerajaan dalam Program Transformasi Perkhidmatan Awam,
proses dan prosedur kerja yang seragam perlu diguna pakai di seluruh Pihak
Berkuasa Tempatan Negeri Johor. Proses dan prosedur yang sedia ada
perlu direkayasa bagi mempercepatkan proses permohonan tanpa
melibatkan pertambahan kos dan guna tenaga. Dengan cara demikian
masa menunggu dan aduan pelanggan dapat dikurangkan di samping
meningkatkan daya saing negara serta meningkatkan daya tarikan pelabur.
Pejabat Setiausaha Kerajaan Bahagian Kerajaan Tempatan akan
mengadakan Bengkel Perekayasaan Proses Kerja (Business Process
Reengineering) melibatkan semua Pihak Berkuasa Tempatan di negeri Johor
dan agensi-agensi teknikal yang berkaitan.

125. Langkah Keempat : Melaksanakan Aplikasi e-NCR dan e-Halal.
Kerajaan bersetuju untuk melaksanakan aplikasi e-NCR (Nikah, Cerai dan
Rujuk) dan e-Halal pada tahun 2011. Aplikasi e-NCR dan e-Halal ini akan
memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menjalankan urusan
berkaitan dengannya tanpa perlu berulang-alik ke Jabatan Agama. Ia juga
akan dapat mengatasi kekangan tenaga kerja di peringkat jabatan dan
masalah kelewatan serta tunggakan.

[ 32 ]
126. Langkah Kelima : Mengiktiraf Agensi Cemerlang. Bagi
meningkatkan tanggungjawab jabatan kerajaan terhadap kualiti, maka pada
tahun 2011 Kerajaan Negeri bersetuju memberi insentif RM10,000 kepada
setiap jabatan yang berjaya mencapai tahap lima bintang dalam Penarafan
bintang oleh pihak MAMPU.

127. Langkah Keenam : Mengagihkan Guna Tenaga Secara Berkesan.
Penyusunan semula organisasi perkhidmatan awam pada tahun 2011 akan
difokuskan kepada kaedah pertukaran dan perpindahan jawatan. Kerajaan
akan mengenal pasti mana-mana jawatan yang kurang penting di sesuatu
jabatan untuk dipindahkan ke jabatan lain yang lebih memerlukan terutama
yang menjana hasil negeri. Kaedah ’deployment’ ini akan membantu operasi
sesebuah jabatan menjadi lebih cekap dan berkesan tanpa melibatkan
pertambahan perbelanjaan.

128. Langkah Ketujuh : Memberi Elaun Khas Kepada Jawatan
Kenaikan Pangkat Hakiki (Kumpulan Sokongan). Kerajaan Negeri
bercadang untuk memberikan Elaun Khas Tanggungjawab kepada gred
kenaikan pangkat secara hakiki di dalam kumpulan sokongan. Pemberian
elaun ini bertujuan untuk menaikkan motivasi / semangat kepada anggota
yang dinaikkan pangkat secara hakiki agar memberikan komitmen kerja yang
lebih tinggi.

129. Langkah Kelapan : Memberi Insentif Tambahan Kepada Penjawat
Awam Yang Cemerlang. Bagi memastikan anggota perkhidmatan awam
sentiasa mengekalkan tahap kecemerlangan yang tinggi dalam
perkhidmatannya, maka dicadangkan satu insentif tambahan kepada anggota
perkhidmatan awam yang pernah menerima tiga kali perkhidmatan
cemerlang dalam tempoh perkhidmatannya. Satu panel penilaian akan
dilantik untuk memilih anggota yang layak menerima anugerah tersebut.
Insentif ini hanya diberikan sekali sepanjang tempoh perkhidmatan
seseorang pegawai awam.

130. Langkah Kesembilan: Meningkatkan Kecekapan melalui
Kemudahan Teknologi Maklumat. Pada Tahun 2010, Kerajaan Negeri telah
melancarkan Portal ‘E-Payment’ Johor dengan mensasarkan kepada kutipan
[ 33 ]
cukai hasil tanah Johor. Sehingga November 2010, sebanyak RM 1.3 juta
telah dapat dikutip melalui Portal tersebut. Kerajaan Negeri mensasarkan
untuk memperluaskan penggunaan Portal ‘e-Payment’ Johor pada Tahun
2011 kepada Sistem Pihak Berkuasa Tempatan bagi mempertingkatkan
sistem penyampaian perkhidmatan Awam Negeri Johor kepada rakyat.
131. Kerajaan negeri juga melaksanakan Perkhidmatan SMS Bersepadu
Negeri Johor iaitu MySMS bagi memberikan alternatif kepada rakyat untuk
berurusan dengan kerajaan dan kerajaan pula dapat menyalurkan maklumat
dengan lebih cepat dan efektif. Sistem e-Jawab pula akan menjadi platform
setempat bagi rakyat membuat aduan kepada semua agensi kerajaan di
negeri Johor. Manakala, Sistem GIS Kerajaan Negeri Johor akan
dibangunkan bagi mempertingkatkan keberkesanan perancangan dan
pemantauan kerajaan.

132. Langkah Kesepuluh : Menjalinkan Kerjasama Di Antara Pihak
Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) Dengan Jabatan
Teknikal. Pihak IRDA akan mengadakan ‘Service Level Charter’ bersama
Jabatan-jabatan teknikal untuk mendapatkan komitmen dan jaminan ulasan
teknikal diperolehi dalam tempoh 7 hari. Dengan adanya ‘Service Level
Charter’, permohonan-permohonan seperti Kebenaran Merancang, pelan
bangunan dan pelan kerja tanah projek pembangunan berimpak tinggi dapat
diselesaikan dengan kadar yang cepat dan efisien.
133. Pada tahun 2011 juga pihak IRDA akan mewujudkan ‘Standard
Operating Procedure atau SOP’ bersama semua Pihak Berkuasa Tempatan
dalam Iskandar Malaysia agar dapat mempercepatkan tempoh masa
pemprosesan pelan-pelan pembangunan dalam tempoh 30 hari.

Inisiatif 3 : Meningkatkan Ketelusan Kerajaan

134. Ketelusan adalah perkara yang selalu disebut dan dituntut dalam manamana
urusan mahupun perkhidmatan. Namun kadangkala persoalan ketelusan
timbul atas sebab prasangka dan persepsi kurang tepat. Persepsi negatif
terhadap sesuatu agensi itu biasanya berpunca dari prasangka dan
[ 34 ]
kekurangan maklumat tentang prosedur kerja di agensi terbabit. Langkahlangkah
yang akan diambil untuk memperbetulkan persepsi orang awam
terhadap perkhidmatan kerajaan adalah seperti berikut:-

135. Langkah Pertama : Memaklumatkan ketua-ketua masyarakat
tentang prosedur kerajaan. Program taklimat kepada penghulu, ketua
kampung dan ketua-ketua masyarakat mengenai proses dan prosedur kerja
dalam perkhidmatan kerajaan akan dilaksanakan untuk membolehkan mereka
menjadi sumber rujukan rakyat.

136. Langkah Kedua : Meningkatkan perhubungan di antara Kerajaan
dan rakyat secara online. Penggunaan teknologi maklumat diperluaskan
dalam urusan kerajaan untuk membolehkan rakyat mendapat maklumat secara
terbuka. Oleh yang demikian kerajaan negeri akan memperkenalkan beberapa
sistem perhubungan berasaskan web yang boleh diakses oleh rakyat pada
bila-bila masa.

137. Langkah Ketiga : Mewujudkan piawaian kualiti perkhidmatan yang
seragam untuk kakitangan barisan hadapan. Kualiti perkhidmatan barisan
hadapan jabatan-jabatan kerajaan adalah tidak konsisten kerana tiada garis
panduan piawaian kualiti perkhidmatan yang seragam. Satu garis panduan
piawaian kualiti perkhidmatan yang seragam akan dirangka untuk kakitangan
barisan hadapan.

138. Langkah Keempat : Meningkatkan Program hebahan dan promosi
perkhidmatan kerajaan. Perkhidmatan dan pencapaian kerajaan yang kurang
dipromosi akan menyebabkan persepsi negatif di kalangan rakyat. Oleh itu,
hebahan dan promosi tentang perkhidmatan kerajaan akan dipertingkat untuk
membolehkan maklumat-maklumat berkaitan perkhidmatan kerajaan sampai
kepada pengetahuan umum.
[ 35 ]

STRATEGI KELIMA : PEMBANGUNAN MASYARAKAT SIVIL YANG
BERIDENTITI DAN MEMPUNYAI NILAI-NILAI
MURNI

139. Tamadun sesuatu bangsa mampu bertahan sekiranya diikat dengan
nilai-nilai murni sebagai benteng utama mengharungi sebarang cabaran dari
luar. Nilai-nilai murni inilah yang akan membentuk daya tahan dan juga jati
diri dalam menentukan kelangsungan sesebuah bangsa dan tamadunnya.
Oleh itu, kerajaan negeri mengambil inisiatif berikut demi membangunkan
masyarakat yang mantap :-

Inisiatif 1: Menerapkan Nilai-nilai Murni Secara Berkesan

140. Nilai-nilai murni tidak sepatutnya terhakis oleh arus pembangunan.
Penerapan nilai-nilai murni harus dibuat secara efektif merentasi ke segenap
lapisan masyarakat. Oleh yang demikian, langkah-langkah berikut adalah
dicadangkan:-

141. Langkah Pertama : Meningkatkan Program Pembangunan dan
Penghayatan Agama Islam. Program-program dakwah oleh Jabatan Agama
Islam akan diperhebatkan untuk memantapkan akidah dan perpaduan umat
Islam. Kursus Pemantapan Pendakwah yang melibatkan pegawai-pegawai
dakwah Jabatan Agama Islam akan dilaksanakan untuk melahirkan
pendakwah yang mampu menyampaikan mesej tepat. Program Dakwah
Menerusi ICT dan Dakwah Menerusi Media akan diadakan untuk
memastikan usaha dakwah dapat disampaikan kepada golongan sasaran
dengan media penyampaian yang responsif dengan kehendak umat Islam
masa kini. Seminar Pengukuhan Aqidah disasarkan untuk peserta seramai
1,500 orang di seluruh negeri Johor untuk meberi penjelasan kepada
masyarakat Islam tentang isu semasa berkaitan aqidah.
142. Kursus Asas; Kursus Lanjutan Guru Al-Quran Peringkat Negeri
Johor akan diadakan untuk 130 orang guru Al-Quran sebagai tambahan
kepada 2,052 orang guru-guru Al-Quran sedia ada yang mengajar di kelaskelas
Al-Quran di seluruh negeri Johor.
[ 36 ]
143. Bagi menghargai usaha murni dan khidmat bakti guru-guru Al-
Quran di seluruh negeri Johor maka kerajaan negeri dengan sukacita
mengumumkan peningkatan elaun untuk guru-guru Al-Quran kepada
RM100.00 bagi setiap sesi kelas Al-Quran. Dengan ini, seorang guru Al-
Quran akan memperoleh RM400.00 sebulan bagi 4 kali sesi pengajaran
144. Program Pendidikan Pemahaman Al-Quran untuk pelajar-pelajar
darjah 4, 5 dan 6 di sekolah-sekolah Agama Kerajaan Johor diadakan pada
25 minit waktu terakhir pembelajaran. Bagi darjah 4, pelajarnya mengkhusus
kepada 10 juzuk pertama, manakala 10 juzuk berikutnya diajar di darjah 5
dan 10 juzuk terakhir di darjah 6. Program pendidikan pemahaman Al-Quran
ini dapat melahirkan generasi yang memahami isi kandungan Al-Quran dan
memantapkan generasi yang mempunyai nilai-nilai akhlak yang mulia.
145. Bagi menggalakkan usaha ke arah melahirkan lebih ramai tahfiz
Al-Quran, maka Kerajaan Negeri Johor akan menyediakan ganjaran
RM1,000 sebulan untuk para tahfiz yang berjaya menghafaz lengkap 30
juzuk Al-Quran.

146. Langkah Kedua : Menerapkan Nilai-nilai Perpaduan. Perpaduan
merupakan antara kunci untuk mewujudkan masyarakat yang beridentiti dan
bernilai murni. Program Jiran Muafakat akan diperkenalkan bagi
meningkatkan lagi persefahaman dan kerjasama di kalangan penduduk di
samping menerapkan nilai-nilai murni dan perpaduan di kalangan peserta
yang terdiri daripada masyarakat luar bandar dan taman perumahan.
Seminar 1Remaja 1Malaysia akan diadakan oleh Jabatan Belia dan Sukan
bagi memberi pemahaman berkenaan konsep 1 Malaysia yang
mementingkan perpaduan masyarakat dan meningkatkan semangat
patriotisme di kalangan remaja.

147. Langkah Ketiga : Memperkukuh Nilai-nilai Kekeluargaan. Institusi
keluarga sebagai unit asas sesebuah negeri perlu diperkasakan untuk
menjamin kekukuhan negeri. Antara program-program yang akan dijalankan
ialah Program Mencari Pasangan Soleh dan Solehah. Matlamat utama
[ 37 ]
program ini adalah supaya masyarakat terutama pelajar Institusi Pengajian
Tinggi serta Kolej lebih memahami ciri-ciri pasangan yang boleh membentuk
keluarga yang bahagia. Program ini mendapat sambutan yang menggalakkan
daripada institusi pengajian dan diharap dapat diteruskan bagi
memperkukuhkan lagi nilai-nilai kekeluargaan. Anak Soleh Titian Ke Syurga
yang melibatkan pelajar sekolah rendah bagi mengurangkan masalah gejala
sosial dikalangan pelajar dengan pencegahan dan pemahaman isu ini di
peringkat awal. Program Keluarga Cemerlang Ummah Gemilang akan
diadakan bagi masyarakat menghayati dan mengamalkan ciri-ciri keluarga
yang cemerlang dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan dan
keharmonian dalam sesebuah keluarga dan mewujudkan masyarakat
penyayang.

148. Langkah Keempat : Menggalakkan Semangat Kesukarelaan.
Kesedaran masyarakat kini semakin kurang terhadap tanggungjawab
menjaga serta memulihara kawasan perkuburan Islam. Kempen kesedaran
serta Program Ziarah Pusara akan dipertingkatkan dengan melibatkan
masyarakat setempat yang akan mewujudkan perpaduan lebih erat, selain
kawasan perkuburan terpelihara. Selain itu, Kem Sukarelawan Rakan
Muda yang dihadiri oleh golongan remaja akan melahirkan generasi yang
lebih prihatin serta meningkatkan semangat kesukarelaan dalam diri mereka.
149. Program yang dirancang dan akan dilaksanakan oleh Universiti
Teknologi Malaysia (UTM) pula adalah Program Khidmat Bakti / Khidmat
Masyarakat, Program Motivasi Pendidikan dan Program Lestari Bumi
Hijau. Program-program ini dijangka melahirkan golongan professional muda
bersahsiah tinggi melalui penghayatan nilai-nilai murni.

Inisiatif Kedua : Merangka Program Pembangunan Sukan dan Belia
Negeri Johor yang Holistik

150. Bagi membina masyarakat belia yang berakhlak tinggi dan berdisplin,
Kerajaan Negeri melalui jabatan dan agensi kerajaan memberi fokus kepada
empat langkah utama :-

151. Langkah Pertama : Membangunkan Belia Secara Holistik. Antara
program yang dirangka ialah Program Eksplorasi Belia Johor, Program
[ 38 ]
Motivasi Belia Felda dan Program Jatidiri Kesukarelaan Nasional Negeri
Johor. Ini diharap dapat melahirkan generasi belia muslim yang menjiwai
agama, berakhlak mulia dan menghayati nilai-nilai unggul serta mempunyai
jatidiri yang kental dan berketerampilan sebagai pewaris kepimpinan negara.

152. Langkah Kedua : Membangunkan Sukan Untuk Belia. Keterlibatan
belia dalam pelbagai kegiatan sukan diperluaskan lagi pada tahun 2011
dengan keutamaan kepada sukan bermotor dan senaman J-Robik.


153. Langkah Ketiga : Mempergiatkan Pembangunan Rakan Muda.
Satu program yang dinamakan Program Rakan Muda (Anugerah Remaja
Perdana) diperkenalkan bagi menterjemahkan hasrat membentuk personaliti
unggul di kalangan remaja. Program ini akan menggarap ciri-ciri utama
pembangunan remaja yang terdapat di dalam falsafah pembangunan
Program Rakan Muda iaitu pembangunan fizikal, mental dan kerohanian.

154. Langkah Keempat : Memantapkan Program-Program Belia dan
Remaja oleh Jabatan Agama Johor. Antara program yang diperkenalkan
adalah seperti Program Generasi Mukmin yang berteraskan pembangunan
rohani dan memupuk kesuburan iman supaya menjadi benteng dalam diri
seseorang. Pengisian program ini termasuklah aktiviti zikir, qiamulail dan sesi
kaunseling kerjaya berkelompok.
155. Bagi belia yang terlibat dengan aktiviti bermotorsikal, yang dinamakan
Program Rehlah Belia, tetap dikehendaki mengikuti kegiatan akan zikir,
qiamulail, explorace, solat jamak dan qasar berjemaah. Ini membolehkan
mereka merasakan dirinya hampir dengan institusi agama seperti surau dan
masjid, selain terlibat dengan aktiviti seperti pembersihan tanah pusara dan
rumah orang yang miskin.
156. Bagi keutuhan fardhu kifayah, kerajaan negeri terus memperkukuhkan
program golongan belia dengan memperkasakan pengetahuan serta
penghayatan terhadap pengurusan jenazah. Justeru Program Bengkel
Pengurusan Jenazah untuk golongan belia akan dilaksanakan oleh Jabatan
Agama Johor.

Inisiatif Ketiga : Meningkatkan Imej Budaya Beridentiti Johor

157. Dalam menjenamakan dan mengembangkan aktiviti-aktiviti
kebudayaan dan kesenian di negeri Johor ini, beberapa pendekatan dan
[ 39 ]
langkah telah dikenal pasti untuk peningkatan imej budaya beridentitikan
Johor. Oleh yang demikian, penyelarasan dan perancangan di antara agensi
dan pihak NGO adalah perlu agar ianya dapat melibatkan penyertaan semua
lapisan masyarakat.

158. Langkah Pertama : Menyediakan Pelan Tindakan Pembangunan
Seni Dan Budaya Negeri Johor. Sejajar dengan objektif serta inisiatif bagi
memastikan agar perancangan aktiviti kebudayaan ini dapat dimanfaatkan
sepenuhnya, Pelan Tindakan Pembangunan Seni dan Budaya Negeri Johor
akan diwujudkan bagi memaksimumkan potensi warisan budaya Johor ini ke
peringkat yang lebih tinggi. Pelan tindakan ini lebih tertumpu kepada aktiviti
dan program yang dapat memberi impak kepada masyarakat serta
melibatkan penyertaan semua lapisan masyarakat.

159. Langkah Kedua : Menjalankan Program Kajian Sejarah Johor Dan
Pembangunan Tapak-Tapak Sejarah di Sepanjang Sungai Johor.
Program ini bertujuan mengenalpasti fakta sebenar tamadun silam di
sepanjang sungai Johor. Pemugarannya mampu memberi kesedaran
berkaitan warisan seni, budaya dan sejarah Negeri Johor serta memupuk
semangat tanggung jawab masyarakat untuk menjaga tinggalan sejarah
kepada generasi akan datang. Di samping itu, ianya dapat dijadikan sebagai
pusat pembelajaran sebenar bagi pelajar serta pengkaji sejarah, selain
menjadi satu daripada produk pelancongan.

160. Langkah Ketiga : Menubuhkan Akademi Seni & Warisan Negeri
Johor. Akademi ini akan mengembangkan lagi ilmu berkaitan seni, budaya
dan warisan Johor kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia bakal
menjadi pusat penggiat seni serta pelajar menimba ilmu berkaitan sejarah
dan seni kebudayaan Johor.

161. Langkah Keempat : Memperkembangkan kebudayaan Zapin
Johor. Gerak Langkah Zapin Johor akan dibukukan untuk dijadikan panduan
kepada Pendidik, Pelajar Institut Pengajian Tinggi, Peminat Seni Tari serta
Persatuan Seni. Bagi melahirkan lebih ramai jurulatih zapin, Yayasan
Warisan Johor dengan kerjasama Pejabat Daerah Johor Bahru dan Jabatan
[ 40 ]
Pelancongan Negeri Johor akan mengadakan Bengkel Kejurulatihan Tari
Zapin yang disertai oleh kalangan komuniti Homestay supaya mereka turut
berperanan memperkembangkan tarian zapin di setiap Homestay.

162. Langkah Kelima : Memupuk dan Melahirkan “ADIGURU” Seni
Budaya. Program ini mengenalpasti penggiat-penggiat berkualiti yang
dipupuk dan diberi pendedahan sehingga mencapai pengiktirafan di peringkat
antarabangsa. Kewujudan “ADIGURU” ini akan memastikan kesinambungan
pengembangan pelbagai cabang seni dan budaya negeri Johor.

163. Langkah Keenam: Menganjurkan Program Seni dan Kebudayaan
Beridentiti Johor. Kerajaan Negeri akan menganjurkan Festival Seni dan
Budaya Johor 2011 yang akan menggabungkan beberapa pertandingan
seperti Ghazal, Zapin, Keroncong serta lain-lain aktiviti seni dan kebudayaan
yang beridentitikan Johor. Program ini akan menjadi ‘Hallmark Event’ yang
akan dimasukkan kedalam kalendar pelancongan Johor di samping memberi
peluang kepada penggiat seni dan budaya mempersembahkan hasil karya
mereka.
164. Selain itu, aktiviti seni dan kebudayaan secara berterusan akan
dilaksanakan dengan memaksimumkan penggunaan lokasi sedia ada.
Adalah dicadangkan supaya Legaran Segget dijadikan Pusat Seni Setempat
untuk kumpulan–kumpulan kebudayaan mengembangkan bakat mereka
manakala Taman Merdeka menjadi lokasi persembahan teater. Kedua-dua
inisiatif ini dijangka menarik minat masyarakat tempatan dan juga pelancong
asing.

165. Langkah Ketujuh: Menyuburkan Kekayaan Budaya Pelbagai
Kaum. Kerajaan negeri melalui agensinya akan turut memberi peluang
kepada kumpulan-kumpulan kebudayaan pelbagai kaum, khususnya Cina
dan India, menggiatkan lagi aktiviti mereka. Kumpulan-kumpulan kebudayaan
yang mengamalkan warisan budaya keturunan masing-masing seperti tarian
dan gendang, boleh silih berganti menggunakan ruang persembahan yang
disediakan. Malah, kerajaan negeri yakin gabungan kumpulan-kumpulan
[ 41 ]
kebudayaan ini dalam memperagakan kekayaan budaya rakyat Johor,
merupakan satu produk pelancongan yang bernilai tinggi.

166. Langkah Kelapan: Mewujudkan Pasar Budaya Negeri Johor.
Sudah tiba masanya Pasar Budaya Negeri Johor diwujudkan sebagai wadah
mengkomersilkan kekayaan seni budaya negeri. Sehubungan itu, pihak
Majlis Bandaraya Johor Bahru, IRDA serta Jabatan Kesenian dan
Kebudayaan Negeri Johor akan bekerjasama mewujudkan Pasar Budaya
Negeri Johor. Pasar ini akan mempamerkan produk-produk kebudayaan,
kesenian dan kraftangan Negeri Johor. Seiring dengan inisiatif ini, usaha
perlu ditingkatkan bagi menghasilkan produk warisan seni Johor yang
berkualiti seperti seni khat untuk memenuhi citarasa peminat seni dan
penggemar koleksi mewah.

E. PERUNTUKAN BAJET 2011

Yang Berhormat Dato’ Speaker,

i. Anggaran Hasil Dan Perbelanjaan

167. Bajet Negeri Johor Tahun 2011 merupakan Bajet Lebihan, di mana hasil
dianggarkan berjumlah RM814.12 juta manakala perbelanjaan mengurus
berjumlah RM811.35 juta. Oleh itu, lebihan bagi tahun 2011 adalah sebanyak
RM2.77 juta berbanding dengan defisit dalam Bajet tahun 2010 berjumlah
RM1.50 juta.

ii. Hasil-Hasil Utama
168. Hasil Kerajaan Negeri dipecahkan kepada tiga komponen utama, iaitu
Hasil Cukai, Hasil Bukan Cukai dan Terimaan Bukan Hasil. Hasil Cukai bagi
tahun 2011 dianggarkan sebanyak RM316.88 juta iaitu penambahan sebanyak
RM37.98 juta berbanding anggaran asal tahun 2010. Kutipan dari Hasil Bukan
Cukai pula dianggarkan menurun sebanyak RM11.11 juta, kepada RM351.42
juta iaitu penurunan sebanyak 3.06 peratus. Terimaan Bukan Hasil adalah
dianggarkan sebanyak RM145.82 juta.


iii. Anggaran Perbelanjaan Mengurus

169. Perbelanjaan Mengurus dianggarkan meningkat sebanyak 3.27 peratus
dari RM785.65 juta kepada RM811.35 juta.
170. Salah satu komponen bagi Perbelanjaan Mengurus adalah Pemberian dan
Kenaan Bayaran Tetap yang merupakan 31.52 peratus daripada peruntukan
yang disediakan dalam tahun 2011. Di antara perbelanjaan yang termasuk di
dalam komponen tersebut adalah bayaran balik pinjaman kepada Kerajaan
Persekutuan yang berjumlah RM31.88 juta dan caruman kepada Kumpulan
Wang Pembangunan yang berjumlah RM100 juta.
171. Perbelanjaan emolumen pula berjumlah RM313.28 juta atau
38.6 peratus daripada keseluruhan peruntukan tahun 2011. Perbelanjaan
Perkhidmatan dan Bekalan pula sebanyak RM226.55 juta, Aset
RM13.37 juta dan lain-lain perbelanjaan sebanyak RM2.40 juta.

iv. Peruntukan Pembangunan

172. Peruntukan Pembangunan untuk tahun 2011 adalah sebanyak
RM313.33 juta. Sejumlah RM58.50 juta diperuntukkan kepada Pejabat Menteri
Besar bagi tujuan pelbagai pembangunan termasuk pembinaan jalan-jalan
kampung, pengambilan balik tanah, pembinaan dewan orang ramai, pembinaan
padang di mukim-mukim dan program pembangunan usahawan. Jabatan Kerja
Raya Negeri Johor diperuntukkan sebanyak RM143.45 juta yang mana
sebahagian besar adalah untuk pembinaan jalan dan jambatan negeri serta
bangunan kerajaan.
173. Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar diperuntukkan sebanyak
RM35.99 juta, di mana sejumlah RM20.25 juta adalah untuk projek pengairan dan
saliran manakala selebihnya untuk projek-projek perikanan, pertanian dan
perkhidmatan veterinar. Perbelanjaan lain yang mendapat peruntukan besar
adalah Jabatan Agama Negeri Johor yang diperuntukkan sebanyak RM21 juta,
bagi tujuan pendidikan agama, pembinaan sekolah-sekolah agama dan programprogram
pembangunan ummah.
[ 43 ]
174. Kerajaan Tempatan dan Perumahan menerima peruntukan berjumlah
RM11.61 juta. Sebanyak RM9.20 juta untuk membantu penguasa-penguasa
tempatan melaksanakan projek-projek pembangunan di kawasan mereka
manakala baki sebanyak RM2.41juta adalah untuk pembinaan dan
penyelenggaraan rumah-rumah rakyat. Sementara itu sebanyak RM31 juta
disediakan untuk pejabat-pejabat daerah dan tanah. RM9.33 juta disediakan
untuk projek-projek pembangunan perhutanan dan pelancongan.
v. Tabung Amanah Warisan Negeri Johor
175. Tabung Amanah Warisan Negeri Johor masih melaksanakan aktiviti-aktiviti
pelaburan untuk menjanakan pendapatan kepada Kerajaan Negeri. Daripada
jumlah modal sebanyak RM390.4 juta, nilai kumpulan wang Tabung Amanah
Warisan Negeri Johor sehingga akhir tahun 2009 mencatatkan penurunan
kepada RM301.65 juta. Keadaan ini adalah berikutan dari kelembapan ekonomi
semasa menyebabkan kejatuhan dalam nilai pelaburan Tabung dan menjadikan
kerugian terkumpul berjumlah RM88.75 juta.
176. Sehingga akhir September 2010, Tabung telah berjaya merekodkan
jumlah keuntungan bersih sebanyak RM11.03 juta. Sehingga akhir 2010 dan
tahun 2011, pasaran dijangkakan adalah tidak menentu dan penuh cabaran.
Indeks komposit mengalami sedikit peningkatan pada awal tahun tetapi ia tidak
kekal lama. Oleh itu, pengurusan Tabung akan terus mengambil langkah berhatihati
dan mengambil pendekatan sederhana supaya pelaburan yang dijalankan
memberi pulangan yang baik.

F. PENUTUP

Yang Berhormat Dato’ Speaker

177. Apa yang dirangka dan dibentangkan di dewan yang mulia ini adalah
visi kerajaan dalam memenuhi aspirasi dan harapan rakyat. Pembentangan
bajet sebegini rupa, sarat dengan pembangunan dan pembelaan untuk
rakyat, tidak kira sama ada di bandar mahupun desa, dewasa mahupun
[ 44 ]
muda, telah dibolehkan oleh pengurusan kewangan negeri yang cekap dan
berhemat selama ini.
178. Sekalipun berada dalam suasana ekonomi yang amat mengekang,
kewangan negeri diurus dengan berhemah sekali gus sentiasa berada dalam
keadaan yang kukuh. Keupayaan ini membolehkan Kerajaan Negeri Johor
pimpinan Barisan Nasional tetap teguh dan mampu mengharungi cabaran,
mengurus negeri dengan cekap, malah sentiasa mengotakan janjinya
membawa kesejahteraan kepada rakyat. Sesungguhnya kerajaan negeri
tetap meletakkan kepentingan rakyat di hadapannya dalam apa jua keadaan
sekalipun.
179. Rekod pemerintahan sekian lama kerajaan Barisan Nasional di negeri
ini telah membuktikan bahawa tidak sekalipun, malah dalam keadaan apa
sekalipun, kepentingan rakyat pernah diabaikan. Walaupun kita menempuh
dua kali kemeleseatan ekonomi dalam tempoh lebih kurang 15 tahun ini,
yang turut menyebabkan hasil negeri merosot sebanyak 16 peratus, kerajaan
negeri tidak sedikitpun mengurangkan perbelanjaan pembangunannya.
180. Pembangunan tetap diteruskan sebagaimana dirancang supaya kesan
daripada kemelesetan ekonomi tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat
terutama sekali di pekan-pekan dan di luar bandar. Saban tahun kerajaan
negeri menumpukan usaha menaikkan taraf hidup rakyat melalui peruntukan
dalam lingkungan RM180 juta hingga RM200 juta setahun. Ia melibatkan
pelbagai program pembangunan termasuk pembinaan jalan negeri, jalan
kampung, kemudahan di kampung baru, penyelenggaraan parit, sungai,
bantuan industri asas tani untuk pekebun kecil, sektor industri kecil dan
sederhana, membina masjid dan surau serta sekolah agama.
181. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2009, Kerajaan
Johor telah membiayai sendiri pelbagai projek pembangunan bernilai RM813
juta termasuk membina 29 sekolah agama, membina 2,545 kilometer jalan
kampung, menaik taraf serta menyelenggarakan jalan-jalan yang ada di
peringkat negeri dan juga di kampung.
[ 45 ]
182. Sekiranya kerajaan negeri tidak membuat sebarang perbelanjaan
pembangunan di antara tahun 1998 hingga 2009, kita akan mencatatkan
lebihan purata RM104 juta setahun dalam akaun semasa. Jika dikumpulkan
selama 12 tahun, maka Akaun Hasil Disatukan Negeri akan mencatatkan
lebihan berjumlah RM1.2 bilion.
183. Kerajaan Negeri Johor adalah sebuah kerajaan yang prihatin dan peka
dengan hal rakyat, kesejahteraan rakyat. Apalah gunanya wang simpanan
berbilion, sedangkan rakyat tidak mendapat pembelaan, lebih-lebih lagi
dalam hal yang berkaitan dengan keperluan asas.
184. Perbelanjaan-perbelanjaannya bukanlah dibuat secara sewenangwenangnya
tanpa kawalan, tapi memenuhi kehendak dan juga keperluan
semasa sejajar pembangunan holistik untuk rakyat Negeri Johor.
185. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri merakamkan penghargaan yang
mendalam kepada rakyat Johor yang amat amat sedar mengenai
kepentingan masa depan mereka, dan terus memberikan sokongan kepada
kerajaan untuk meneruskan misi kesejahteraan rakyat ini.
186. Kerajaan juga amat menghargai komitmen para pegawai dan
kakitangannya dalam menjalankan tugas serta peka dengan tanggungjawab
masing-masing. Semoga segala usaha ini mendapat keberkatan dan
perlindungan Allah serta diberi petunjuk dan hidayah-Nya untuk mencapai
tahap negeri yang dilimpahi kebaikan dan beroleh naungan serta
keampunan-Nya. InsyaAllah.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

sumber: http://www.johordt.gov.my/doc/pdf/Ucapan-Bajet-Negeri-Johor-2011.pdf0