Soalan Tambahan Tentang Majlis Perbandaran Muar


PhotobucketMesyuarat Dewan Negeri Johor bertarikh 2 Disember 2008


Y.B. Dr. Mohammad bin Taslim (Maharani): Yang Berhormat Dato' Speaker.

Y.B Dato' Speaker: Jemput, Maharani.

Y.B. Dr. Mohammad bin Taslim (Maharani): Soalan tambahan. Adakah di antara langkah-langkah yang diambil untuk menambah hasilnya dengan menaikkan cukai sebab kita tahu dengan keadaan yang begini, kami mengharapkan supaya tidak akan dinaikkan cukai-cukai contohnya cukai tanah dan lain-lain. Terima kasih.

Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Kerja Raya dan Kemudahan Awam: Saya ingat Yang Berhormat Bandar Maharani, terima kasih. Sedia maklum dalam keadaan suasana kewangan dunia sekarang. Memanglah dalam keadaan sekarang untuk khususnya, untuk menangani, melalui tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan datang, setakat ini, walaupun kita akan menyemak semula kadar cukai, aras nilai cukai untuk Majlis Daerah, kawasan-kawasan PBT seluruh negeri, insya-Allah pertengahan tahun hadapan, saya kira prinsipnya ialah kita tidak akan, kerajaan tidak ada niat untuk apa ni, menaikkan cukai, untuk menambahkan hasil PBT. PBT kene usaha dengan cara penjimatan, perbelanjaan berhemah dan mencari hasil daripada hasil-hasil bukan cukai dan terimaan-terimaan yang lain.

0